Skip to main content

   Podpora umeleckého vzdelávania UA detí na slovenskej ZUŠ

   Podpora umeleckého vzdelávania UA detí na slovenskej ZUŠ

   stručná anotácia o projekte

   ZUŠ Jozefa Rosinského je školou, ktorá už 95 rokov poskytuje základné umelecké vzdelávanie vo všetkých umeleckých odboroch – hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe, v skupinovej a individuálnej forme vyučovania. Škola rozvíja talenty detí a formuje estetické cítenie a vkus mladých ľudí.

   Kúpou hudobných nástrojov chceli pomôcť ukrajinským deťom, ktoré nevlastnili hudobný nástroj a chceli sa vzdelávať na ich škole. Hudobné nástroje, na ktorých sa deti učili hrať, boli potrebné pri vyučovaní, ale i pri samotnej príprave na vyučovanie. V škole zabezpečili triedy, ktoré slúžia na samotnú prípravu – cvičenie ukrajinských detí, ktoré nemali vytvorené doma takéto podmienky. V škole mali možnosť spoločného muzicírovania v komorných zoskupeniach a orchestroch. Systematická príprava na vyučovanie je dôležitá pre ich osobnostný umelecký rast.

   Zakúpením hudobných nástrojov chceli teda zabezpečiť vyučovanie, organizovanie umeleckých aktivít, workshopov, interpretačných seminárov, otvorených hodín.... Projekt bol určený pre prihlásené deti, ktoré nastúpili do základného štúdia na umeleckej škole do hudobného odboru. Najviac ukrajinských detí v hudobnom odbore malo študijné zameranie - hru na klavír. Z tohto dôvodu bolo najvhodnejším hudobným nástrojom model v podobe digitálneho piana, ktoré je možné prevážať. Piano môžu využívať aj ako sprievodný nástroj pre ostatné sólové nástroje, počas tanečných vystúpení, v kapelách a komornej hre. Digitálne piano využívali aj pri vyučovaní kolektívnych hudobno-teoretických predmetov. V hre na gitare majú osem detí a tri deti hrajú na dychových nástrojoch. Taktiež majú žiakov aj v speváckom zbore, v hre na akordeóne, v hre na basovej gitare, bicích nástrojoch, zobcovej flaute, husliach. Grant použili na zakúpenie digitálneho piana.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Vajanského 1, Nitra

   predkladatelia projektu

   Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre

   ZUŠ Jozefa Rosinského je školou, ktorá už 95 rokov poskytuje základné umelecké vzdelávanie vo všetkých umeleckých odboroch – hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe, v skupinovej a individuálnej forme vyučovania. Škola rozvíja talent detí a formuje estetické cítenie a vkus mladých ľudí.

   hlavný partner projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top