Skip to main content

   Úvodný kurz slovenského jazyka a kultúry pre ukrajinských študentov UKF

   Úvodný kurz slovenského jazyka a kultúry pre ukrajinských študentov UKF

   stručná anotácia o projekte

   Na UKF v Nitre sa výučba väčšiny študijných programov realizovala v slovenskom jazyku, a keďže každým rokom evidovali významný nárast v počte novoprijatých ukrajinských študentov, FF UKF pre nich pripravovala Úvodný kurz slovenského jazyka a kultúry, ktorý prebiehal v období ešte pred začiatkom semestra. Súčasťou kurzu bola nielen intenzívna jazyková príprava, ale aj spoznávanie mesta Nitry, súvislosti medzi jazykom, literatúrou, históriou, kultúrou a spoločenským dianím. Realizáciou tohto kurzu uľahčili predkladatelia ukrajinským študentom nástup na štúdium na UKF a pomohli im so sociálnym začlenením, vytvorením priestoru, kde sa mali možnosť navzájom spoznávať a nadväzovať nové kontakty, či priateľstvá. Oboznámili sa s kultúrno-spoločenským životom i možnosťami na využívanie voľného času v Nitre. Kurz prebiehal od 18. do 22. septembra 2023 súbežne v 5 skupinách (max. 25 študentov v skupine). Kurzu sa zúčastnilo celkom 128 zahraničných študentov. Grant bol použitý predovšetkým na honoráre lektorov, sprievodcu a zabezpečenie interkultúrnych workshopov a občerstvenia (pre 1 kurz, ostatné 4 skupiny mali vykryté z iných zdrojov).

   základné informácie

   lokalita projektu

   ŠD UKF Nitra, Slančíkovej 1, 949 01 Nitra

   predkladatelia projektu

   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakuta

   Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je moderná výchovno-vzdelávacia, vedeckovýskumná a umelecká ustanovizeň, ktorej poslaním je rozvíjať vzdelávanie, vedu, mravnosť, umenie a kultúru v duchu národných, všeľudských, humanitných a demokratických tradícií. Filozofická fakulta UKF v Nitre zabezpečuje prípravu odborníkov v špecifických odboroch vedy, kultúry, médií, umenia, vzdeláva pracovníkov štátnej a verejnej správy, sociálnej sféry, pripravuje pedagógov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy.

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top