Skip to main content

Spoznajme sa

Termín zverejnenia výzvy: 
25. 3. 2024

Termín uzávierky:
16. 5. 2024

Geografický záber:
Mesto Nitra

Max. výška podpory:
2 200 €

2. ročník grantového programu SPOZNAJME SA je zameraný na zbližovanie komunít.

Cieľom programu je podporiť sociálnu inklúziu a zbližovanie komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu odídencov z Ukrajiny na živote v našom meste. 

Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutočnilo 20. júna v nitrianskej Synagóge. Úspešní predkladatelia si grantový šek prebrali z rúk programovej manažérky organizácie Unicef Mirky Hapalovej a Miloslava Špotáka, zástupcu primátora Nitry.

„Mesto Nitra má aktuálne najvyšší pomer ľudí s cudzineckým pôvodom na počet obyvateľov. Vďaka podpore UNICEF preto rozširujeme a skvalitňujeme služby pre túto cieľovú skupinu za účelom ich čo najlepšieho začlenenia do každodenného života. Keďže nie je zatiaľ vytvorený národný systém podpory integrácie, suplujeme ho dôležitou grantovou schémou v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou,“ hovorí Miloslav Špoták, zástupca primátora Nitry.

Fotogalériu z odovzdávania grantových šekov nájdete tu.

Grantový program v roku 2024

V grantovom programe bolo podporených 8 projektov v hodnote 11 857,86 €.

Projekty podporené v roku 2024
 
Projekty sú zamerané na témy ako šport, kultúra, susedské programy, ochrana životného prostredia, kultúrno spoločenské podujatia, poskytovanie psychologickej podpory...

Názov projektu: Deň materských škôl
Predkladateľ: Mgr. P. Horváthová, Mgr. K. Gálová, Mgr. K. Kudriová

Udelený grant: 399,66 €

Jednodňové podujatie “Deň materských škôl” bude zamerané na integráciu detí minorít (detí z Ukrajiny a iných krajín, rómske deti a detí so zdravotným postihnutím) z nitrianskych MŠ. Podujatie sa uskutoční v Mestskej športovej hale na Klokočine a podporí integráciu prostredníctvom hier, vzdelávacích aktivít a športu. Cieľom je umožniť kontakt a komunikáciu s rovesníkmi a nadväzovanie nových priateľstiev. Oproti predchádzajúcemu roku bude podujatie okrem športových aktivít spojené aj s výstavou detských výtvarných prác na tému "Spoznajme sa", ktorej cieľom je prostredníctvom výtvarných diel detí zamyslieť sa nad inakosťou ako nad niečím prirodzeným (po skončení akcie sa výstava presunie na MsÚ Nitra). Podujatia sa zúčastní 112 predškolákov z 28 MŠ (z toho cca 30 UA odídencov).


Názov projektu: Integračný program pre mladé ukrajinské ženy
Predkladateľ: V. Balera, K. Liash, D. Petrenko

Udelený grant: 2 196 €

Cieľom projektu je vytvoriť integračný program pre mladé ukrajinské a slovenské ženy od 18 do 25 rokov. Integrácia je ťažšia pre mladé ženy, keď pracujú fyzicky v trojsmennej prevádzke, majú obmedzený čas na odpočinok a sociálne interakcie mimo pracovného prostredia. Prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych aktivít im projekt vytvorí príležitosť na lepšiu integráciu do nového prostredia. Aktivity budú mať formu víkendových stretnutí, ktoré budú zahŕňať rôznorodé aktivity, zamerané na osobný rozvoj, kultúrnu výmenu a integráciu (1x stretnutie s lekárkou, 2x s psychologičkou, 1x arteterapia, 1x vzdelávanie o podnikaní na SR s právnikom, 2x Speach club, 1x športový tréning, 1x spoločný výlet Topoľčianky...). Celkovo bude realizovaných 9 stretnutí. Do aktivít, ktoré budú vhodné (Art Terapia, Speaking Club, spoločný výlet), budú pozvané aj slovenské ženy rovnakej vekovej skupiny. Neformálna skupina žiadateľov pozostáva z ukrajinských žien pracujúcich v Nitre (dve sú vyučené pracovníčky s mládežou na Ukrajine), zameriavajú sa na podporu, vzdelávanie, rozvoj kariéry, budovanie sociálnych väzieb a osvojovanie nových zručností pre ukrajinské ženy, ktoré sa dostali na Slovensko.

Názov projektu: Program na rozvoj emocionálnej inteligencie pre adolescentov
Predkladateľ: K. Gaža, K. Dočárová, D. Dunaienko

Udelený grant: 1 167,20 €

Projekt je zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie u adolescentov vo veku 12+, špeciálne cudzincov a odídencov z Ukrajiny, ktorí predstavujú skupinu ohrozenú sociálnou exklúziou. Cieľom projektu je primárne rozvíjať emocionálnu inteligenciu a zručnosti s ňou späté, ako sú identifikácia emócií, vyjadrovanie emócií, a ich regulácia. Toto zlepšenie môže prispieť k efektívnejšej socializácii, integrácii do spoločnosti a budovaniu zdravých medziľudských vzťahov. Lektori z oblastí psychológie, sociálnej práce a pedagogiky budú poskytovať špecializovanú podporu prostredníctvom série interaktívnych 8 workshopov a praktických cvičení od júla do septembra. Autori projektu sú študenti končiacich ročníkov humanitných vied, ktorí sa zameriavajú na rozvoj mäkkých zručností zážitkovou formou.

Názov projektu: Buď so mnou v dobrom aj v zlom
Predkladateľ: Starokatolíci na Slovensku

Udelený grant: 2 200 €

OZ Starokatolíci na Slovensku chcú pokračovať v pomáhaní ohrozeným ukrajinským deťom a dospievajúcim, ktorí sú v starostlivosti COMIN Nitra (od novembra 2023 pomáhajú v COMIN Nitra s prácou s ukrajinskými deťmi mimo slovenského školského systému). Ide o ohrozenú skupinu, pretože si ako odídenci nesú bolesť a neraz aj traumu. Zároveň čelia výzvam integrácie v komunitách a spoločnosti, ktorá nie je celkom pripravená na ich inklúziu. Pomoc sa týka predovšetkým detí a dospievajúcich, ktorí sa ocitajú mimo školského systému. Prostredníctvom rôznych činností (špeciálno-pedagogická podpora, mentoring, kariérne poradenstvo, terapia, workshopy a teambuildingové aktivity) ponúknu pomoc v oblasti špeciálno-pedagogickej, podpornej, terapeutickej a sprevádzania. Aktivity budú realizované na pravidelnej  báze po dobu 4 mesiacov. Cieľom je podporiť malých a mladých odídencov tam, kde na nich systém zabúda a hneď vtedy, keď sa problémy začnú prejavovať. Predchádza sa tak nežiadúcim javom - prepadnutie systémom, aby z nich neboli mladí ulice, ktorým sa nedarí nájsť miesto v spoločnosti a v živote. 

Názov projektu: Klub, ktorý prepája generácie
Predkladateľ: A. Kravchenko, N. Vasiľová, G. Tkačivska

Udelený grant: 2 195 €

Hlavným cieľom projektu je psychosociálna pomoc a organizácia integračných stretnutí (odhad 15 UA a 5 SK mládežníkov, 15 UA a 5 SK seniorov). Projekt vytvorí priestor pre aktivity, ktoré pomôžu udržať spojenie medzi generáciami. Plánujú zrealizovať 10 viacgeneračných stretnutí. Navrhované aktivity: 1) Spoznávame Nitru 2) Hráme sa spolu 3) Arteterapia: neurografika 4) Spoznávame svoju kuchyňu navzájom 5) Kognitívna gymnastika pre všetky generácie 6) Retro-deň 7) Time manažment a Finančná gramotnosť 8) Zdravotný deň 9) Tvorivý deň 10) Literárny deň. Neformálna skupina pomáha s realizáciou aktivít v COMIN NItra, kde bude mať k dispozícií aj priestory, sú to príslušníci UA komunity.

Názov projektu: Nitra pre všetkých
Predkladateľ: NR 94901

Udelený grant: 700 €

Od vypuknutia konfliktu na UA  uplynuli dva roky a napriek tomu neboli odstránené všetky obavy a predsudky majoritného obyvateľstva voči cudzincom a najmä občanom Ukrajiny. Preto chcú predkladatelia projektu realizovať už 2. ročník podujatia Nitra pre všetkých, ktoré prostredníctvom kultúry a tradičných národných jedál zblíži ľudí rôznych národností a integruje ich medzi miestnych obyvateľov sídliska a mesta. Prezentovaná bude slovenská, maďarská a ukrajinská kuchyňa a kultúra. Súčasťou projektu bude aj športové podujatie Junior spartan race určené pre deti a mládež. Ide o prekážkový beh, ktorého cieľom bude zlepšenie zdravia a motoriky detí, nadviazanie priateľstva a vytvorenie alternatívy pre využitie voľného času mimo sociálnych sietí. Podujatie sa uskutoční na dopravnom ihrisku Chrenová. Junior spartan race bude prebiehať v Brezovom háji, na dopravnom ihrisku a v priľahlom priestore sídliska. Podujatie je bez vstupného.

Názov projektu: Úvodný kurz slovenského jazyka a kultúry pre ukrajinských študentov Filozofickej fakulty UKF
Predkladateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta
Udelený grant: 1 500 €

Na FF UKF v Nitre sa výučba väčšiny študijných programov realizuje v slovenskom jazyku a keďže každým rokom škola eviduje významný nárast v počte novoprijatých ukrajinských študentov, FF UKF pre 125 UA študentov pripravuje Úvodný kurz slovenského jazyka a kultúry, ktorý sa uskutoční v dňoch 16.-20.9.2024. Súčasťou kurzu je: 1) jazyková príprava 2) sociálna adaptácia (workshopy aj so študentami z vyšších ročníkov, konverzácie a besedy zamerané na integráciu, spoznávanie sa, voľnočasové aktivity v meste, ochutnávky miestnych pochutín a pod.) 3. Akademická adaptácia (zoznámenie sa s novým systémom štúdia). Kurz bude prebiehať súbežne v piatich skupinách (max. 25 študentov v skupine). Grant žiadajú na pokrytie nákladov pre 2 skupiny jazykového kurzu.

Názov projektu: Deň plný športu, zábavy a inklúzie
Predkladateľ: Futbalový klub Janíkovce

Udelený grant: 1 500 €

Cieľom projektu je podpora integrácie UA detí a dospelých do miestnej komunity, budovanie priateľstiev, rešpektu prostredníctvom športu a zábavy. Plánované podujatie je súčasťou 3. ročníka Memoriálu Jozefa Prešinského, ktoré sa uskutoční 23. 6. 2024 na futbalovom ihrisku v Janíkovciach. Podujatie zahŕňa aktivity: 1. Malý futbalový turnaj detí: zmiešané UA-SK družstvá, tréneri budú deti sledovať a talentovaní hráči budú mať možnosť zapojiť sa do FK Janíkovce na celý rok. 2. Varenie tradičného jedla boršč a guláš v zmiešaných tímoch 3. Sprievodný program pre deti (skákací nafukovací hrad, maľovanie na tvár a súťaže...). Futbalový klub plánuje prijať min. 12 UA detí,  prvý rok počas pôsobenia v klube nebudú platiť povinné členské poplatky (20 € mesačne).

Fotogalériu nájdete tu.

VÝZVA 2024

CIEĽ PROGRAMU:
Cieľom programu je podporiť sociálnu súdržnosť, inklúziu a zbližovanie komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením, najmä ukrajinských odídencov.

HORIZONTÁLNA PRIORITA: Podpora inklúzie odídencov z Ukrajiny

MAXIMÁLNA VÝŠKA PODPORY: 2 200 €/ 1 projekt

GEOGRAFICKÝ ZÁBER: Mesto Nitra

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

  • Organizácie s právnou subjektivitou  
  • Neformálne skupiny občanov 

ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU:

  • Vyhlásenie výzvy: 25. 03. 2024
  • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: 13. 05. 2024 do 12:00
  • Uzávierka grantového programu/prijímania žiadostí o grant: 13.05.2024 do polnoci - predĺžená uzávierka do 16.5.2024
  • Zverejnenie výsledkov: najneskôr 31. 05.2024 (na www.nkn.sk)
  • Realizácia projektov: od 03. 06. 2024 do 15. 10. 2024
  • Vyúčtovanie projektov: do 30. 10. 2024

Partnermi programu sú Mesto NitraUNICEF.

Partneri programu

Povedali o programe

Podpora programu “Spoznajme sa”, zameraného na financovanie projektov v oblasti inklúzie a sociálnej súdržnosti, je dôležitým krokom k zbližovaniu komunít v meste Nitra. Dúfame, že prostredníctvom tohto partnerstva posilníme slovenské a ukrajinské komunity, aby spoločne pracovali na vytvorení budúcnosti, v ktorej bude mať každé dieťa možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál bez ohľadu na svoj pôvod alebo okolnosti.”

Michaela Bauer
koordinátorka UNICEF na Slovensku

top