Skip to main content

Šanca pre teba

Termín zverejnenia výzvy:

28.9.2023

Termín uzávierky:

27.10.2023

Cieľom programu je podporiť talentovaných študentov stredných a vysokých škôl v meste Nitra.

Financie z grantu môžu byť použité napríklad na:

  • zaplatenie doplnkového neformálneho vzdelávania, ktoré pomôže zlepšiť zručnosti potrebné na zvládnutie štúdia – napr. jazykový kurz, odborný kurz týkajúci sa štúdia...
  • nákup študijných pomôcok a literatúry, ktoré pomôžu lepšie zvládnuť štúdium alebo sa uplatniť na trhu práce
  • zaplatenie/kofinancovanie zahraničného študijného pobytu, stáže napr. v programoch ERASMUS, ERASMUS+...
  • kofinancovanie vlastných projektov,podpora dobrovoľníckych aktivít študentov,
  • iné (napr. IT študijné pomôcky…)

O podporu sa môžu uchádzať študenti do 30 rokov s pobytom v meste Nitra, ktorí sú:

  • Študentmi denného štúdia na stredných školách v Nitre
  • Študentmi denného štúdia na oboch univerzitách v Nitre

Grant nie je určený externým študentom. Študenti môžu mať v Nitre trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt (dočasné útočisko).

Maximálna výška grantu je 1 000 Eur na jeden projekt.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

VYHLÁSENIE VÝZVY: 28.09.2023

Termín uzávierky PREDKLADANIA PROJEKTOV:  27.10.2023 do 12:00

TERMÍN ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV: do 10.11.2023

REALIZÁCIA PROJEKTOV: 15.11.2023 -  31.10.2024

TERMÍN ODÚČTOVANIA PROJEKTOV:  do 15.11.2024

Všetky potrebné informácie nájdete v grantovej výzve TU.

Partnerom programu je spoločnosť HOPI SK, s.r.o.

Partneri programu

Povedali o programe

„Naša firma HOPI SK si uvedomuje, že budúcnosť tejto krajiny je v mladých ľuďoch a je kľúčové, aby v nej mali motiváciu zostávať aj po ukončení svojich štúdií. Preto sme sa rozhodli, v spolupráci s NKN, vytvoriť grantovú mini-schému, ktorá bude odmeňovať výnimočných mladých študentov. Vybrať troch výhercov bolo náročné, nakoľko sa nám vo finále stretlo viacero zaujímavých profilov. Verím, že sme aspoň malou kôpkou prispeli k motivácii mladých ľudí robiť správne veci, a tými sú investícia do vlastného napredovania a spoločenská angažovanosť. Výhercom zo srdca gratulujeme“ , hovorí Martin Šimončič, finančný riaditeľ spoločnosti HOPI SK s.r.o..

top