Skip to main content

Sociálna inklúzia

Termín zverejnenia výzvy: 
25. 3. 2024

Termín uzávierky:
16. 5. 2024

Geografický záber:
Mesto Nitra

Max. výška podpory:
12 000 €

SOCIÁLNA INKLÚZIA je nový grantový program, ktorý je zameraný na cielenú podporu mimovládnych organizácií v NitreCieľom je podporiť služby sociálnej inklúzie pre ukrajinských odídencov v meste Nitra poskytované mimovládnymi organizáciami, ktoré vedú k zbližovaniu a vytváraniu vzájomných dobrých vzťahov medzi ukrajinskými odídencami a ostatnými obyvateľmi Nitry. 

„Pre mňa ako primátora je inklúzia neoddeliteľnou súčasťou našej mestskej identity. Srdce nášho mesta tvoria rôznorodé komunity, vrátane cudzincov, ktorí doň prispievajú svojou kultúrou a skúsenosťami. Grantové programy Nitrianskej komunitnej nadácie sú dôležitým krokom v podpore sociálnej inklúzie Ukrajincov v Nitre, čo nám umožňuje posilňovať vzťahy a vytvárať priateľskejšie prostredie pre všetkých. Som presvedčený, že otvorenosť prispieva k bohatstvu nášho mesta, ale aj k dynamike pracovného trhu a ekonomiky,“ zdôraznil Marek Hattas, primátor Mesta Nitra.

Fotogalériu z odovzdávania grantových šekov nájdete tu.

Podporené projekty

V rámci programu bolo podporených 6 projektov sumou 61 196,86 € v témach ako adaptačné vzdelávacie programy, poskytovanie sociálnych služieb, psychologické poradenstvo, podpora inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením a ďalších. Partnerom programu je organizácia UNICEF a mesto Nitra.

Názov projektu: Jazyk nás zbližuje
Predkladateľ: Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Udelený grant: 10 999,98 €

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa v rámci svojej činnosti a pôsobnosti zaoberá najmä sociálno-diakonickou prácou, humanitárnou a rozvojovou pomocou. Ide o pokračovanie a rozšírenie už 2 ročných aktivít Evanjelickej diakonie vo výučbe slovenského jazyka pre ukrajinských odídencov v Nitre. Cez nízkoprahové jazykové kurzy, rozvíjanie jazyka pri tematických výletoch a stretnutiach čitateľského klubu sa zvýšia šance odídencov osvojiť si slovenský jazyk, zapojenie sa do vzdelávania a integrácie do slovenskej spoločnosti. V rámci projektu sa tiež zvýši pripravenosť detí a mládeže na prijímacie pohovory a následné štúdium na stredných a vysokých školách. Účastníci jazykovej výuky spoznajú slovenský jazyk z rôznych uhlov, osvoja si ho slovom a písmom ako zručnosť a spoznajú, čo im ovládanie slovenčiny prináša v bežnom živote, vo vzťahoch, pri učení a práci. Poznatky, témy a jazykové zručnosti odídencov nadobudnuté v "učebni" budú prakticky rozvíjané na stretnutiach v exteriéri Nitry a v okolí na výlete v západnej časti Slovenska. Plánujú 6 stretnutí a 2 výlety.

Názov projektu: Žijeme tu spolu
Predkladateľ: Diecézna charita Nitra

Udelený grant: 12 000 €

Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie služby, vykonávať sociálne poradenstvo, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, pohlavie, náboženstvo a polit. zmýšľanie. Diecézna charita Nitra ponúka komplexný program mnohostranných aktivít zameraný na integračný proces odídencov všetkých vekových kategórií. Neponúkajú jednorazové aktivity, ale komplexný program pravidelne sa opakujúcich aktivít, keďže problematika integrácie a inklúzie je dlhodobý proces, je nutné realizovať integračné aktivity a programy na pravidelnej báze. Aktivity projektu budú zamerané na adaptáciu odídencov realizovaním vzdelávacích programov, voľnočasovými aktivitami pre deti a komunitným stretávaním s prvkami neformálneho vzdelávania počas prázdnin. V rámci psychologickej podpory poskytnú preventívne programy a neformálne vzdelávacie aktivity pre mladých, ktoré napomáhajú eliminácií nežiadúcich patologických javov súvisiacich s problematikou utečencov. Osobitne sa zamerajú na psychologické poradenstvo pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich proces inklúzie. V oblasti sociálnych služieb nadviažu na doteraz poskytované terénne sociálne služby, ktoré zabezpečujú ukrajinským odídencom, s cieľom uľahčenia procesu adaptácie a predchádzania rizík sociálnej segregácie.

Názov projektu: Learning Hub - integračno vzdelávacie centrum pre cudzincov žijúcich na Slovensku
Predkladateľ: Vages-grow, n.o.

Udelený grant: 11 500 €

Projekt má za cieľ napomôcť vytvoreniu integračno-vzdelávacieho centra Learning Hub spravovaného Jazykovou školou VAGeS, ktoré by fungovalo popri kontaktnom mieste pre cudzincov Blue Dot COMIN Nitra. Zámerom Learning Hubu je flexibilne reagovať na vzdelávacie potreby v komunite cudzincov žijúcich v Nitre. V súčasnosti sa zameria najmä na komunitu odídencov z Ukrajiny, hlavne na podporu detí pri nástupe do školy a fungovanie v nej, a to prostredníctvom jazykového vzdelávania v slovenčine, integračných aktivít prepájajúcich deti so slovenskými deťmi a zoznamujúcich ich s kultúrou, zvykmi a reáliami Slovenska,  psychosociálnou podporou detí s problémami pri adaptácii v škole a v novej krajine. Zorganizujú niekoľko typov aktivít, ako napríklad integračné denné jazykové tábory, intenzívne kurzy slovenského jazyka pre deti predškolského veku, psychosociálny podporný program pri adaptácii ukrajinských detí na školské prostredie, napr. pre deti  s poruchami učenia či správania. Súčasťou aktivít bude aj doučovanie žiakov slovenského jazyka počas školského roka či adresné doučovanie slovenského jazyka pre ťažšie vzdelávateľné deti.

Názov projektu: Sú našou súčasťou
Predkladateľ: Centrum Slniečko, n.o.

Udelený grant: 10 000 €
Misiou a hlavným poslaním Centra Slniečko je napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky týraných, sexuálne zneužívaných detí, obetí domáceho násilia v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd; poskytovanie všeobecne – prospešných služieb deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách. Cieľom projektu je poskytnutie adekvátnej sociálnej a psychologickej intervencie deťom, odídencom z Ukrajiny, obetiam domáceho násilia rôznymi formami – zabezpečením bezplatného sociálneho poradenstva, psychologickej podpory, realizáciou aktivít s prvkami arteterapie, ako aj organizovaním zážitkového denného tábora s Kozmom – ide o preventívny program Centra Slniečko, pri ktorom budú mať deti do budúcna vybudovaný hodnotovo-vedomostný základ, ktorý im pomôže rozhodnúť sa konať pri strete s násilím.

Názov projektu: “Nitra je mesto pre všetkých” - podpora inklúzie a sociálnej súdržnosti zraniteľných detí a mladých ľudí z Ukrajiny v Nitre

Predkladateľ: Mareena

Udelený grant: 6 000 €

Mareena je občianske združenie, ktoré od roku 2017 asistuje utečencom a cudzincom pri inklúzii do slov. spoločnosti. Verejnosti ponúkajú možnosť lepšie spoznať témy inklúzie, migrácie a diverzity. V Meste Nitra žije podľa oficiálnych štatistických údajov takmer 2 000 detí a mladých ľudí z Ukrajiny, ktorí pri inklúzii do lokálnej spoločnosti stále narážajú na rôzny bariéry a čelia mnohým výzvam. Na ich efektívne začlenenie a sociálnu inklúziu je potrebná podpora v rozvoji ich jazykových, ale i ďalších zručností ako aj priame poradenstvo, metodické odporúčania, ale i intervencie odborníkov napr. na školách, na ktorých sa tieto deti a mladí ľudia vzdelávajú. Mareena sa preto prostredníctvom realizácie rozmanitých inkluzívnych vzdelávacích a iných interaktívnych a neformálnych aktivít zameria na podporu inklúzie a sociálnej súdržností zraniteľných detí a mladých ľudí z Ukrajiny v Nitre tak, aby bola Nitra domovom pre všetky deti a mládež bez ohľadu na ich národnosť, etnicitu, farbu pleti alebo náboženstvo. Zorganizujú denné letné tábory pre cca 40 ukrajinských detí či pravidelné týždenné vzdelávacie workshopy a stretnutia pre žiakov a učiteľov  vybraných základných škôl.

Názov projektu: Hidepark pre Ukrajinu
Predkladateľ: TRIPTYCH

Udelený grant: 10 696,88 €

Hidepark je kultúrno-komunitné centrum v Nitre postavené na dobrovoľníckom nadšení na bývalej skládke odpadu. V súčasnosti tu pôsobia nielen organizácie umelecké, ale aj športové, sociálne a ekologické. Návštevníci sú rôznorodí, niektorí pestujú zeleninu v komunitnej záhrade, iní využívajú verejný gril, cyklo-dráhu, navštevujú workshopy alebo chodia primárne za umeleckým zážitkom. Hidepark pravidelne navštevuje ukrajinská komunita za účelom trávenia voľného času. Cieľom  projektu je väčšia participácia odídencov z Ukrajiny, ktorí sú už teraz vo veľkej miery zvyknutí pravidelne navštevovať Hidepark, ale nezúčastňujú sa kultúrnych a komunitných podujatí a neparticipujú na komunitnom živote centra. Projektom chcú  naštartovať strategické uvažovanie a nastavenie systematickej práce centra Hidepark s cieľom inklúzie odídencov a zahrnutie ich požiadaviek/potrieb do bežného života centra. Plánujú zorganizovať kreatívne workshopy, kultúrne podujatia, ale aj vytvoriť im priestor na šport a oddych.

Výzva 2024

CIEĽ PROGRAMU:

Cieľom programu je podporiť služby sociálnej inklúzie pre ukrajinských odídencov v meste Nitra poskytované mimovládnymi organizáciami, ktoré vedú k zbližovaniu a vytváraniu vzájomných dobrých vzťahov medzi ukrajinskými odídencami a ostatnými obyvateľmi Nitry.

GEOGRAFICKÝ ZÁBER: Mesto Nitra

MAXIMÁLNA VÝŠKA PODPORY: 12 000 €/ 1 projekt

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

  • Renomované mimovládne neziskové organizácie pôsobiace na území mesta Nitra, ktoré realizujú dlhodobé programy zamerané na sociálnu inklúziu odídencov z Ukrajiny, hlavne detí a mladých ľudí. Organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu: nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, účelové zariadenia cirkví...

CIEĽOVÁ SKUPINA PROGRAMU

Primárnou cieľovou skupinou programu je komunita ukrajinských odídencov žijúcich v Nitre, so zameraním hlavne na deti odídencov.

Sekundárnou cieľovou skupinou je najmä väčšinové obyvateľstvo mesta Nitra, predovšetkým rodičia a deti navštevujúce MŠ, ZŠ, študenti VŠ a SŠ, pedagógovia a nepedagogickí zamestnanci, ale aj široká verejnosť.

ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU

  • Vyhlásenie výzvy: 25.03.2024
  • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: 13.05.2024 do 12:00
  • Uzávierka grantového programu/prijímania žiadostí o grant: 13.05.2024 do polnoci, predĺžená uzávierka do 16.5. 2024
  • Zverejnenie výsledkov: najneskôr 31.05.2024 (na www.nkn.sk)
  • Realizácia projektov: od 03.06.2024 do 15.10.2024
  • Vyúčtovanie projektov: do 30.10.2024

ANOTÁCIE PODPORENÝCH PROJEKTOV 2024

Partnermi programu sú Mesto NitraUNICEF.

Partneri programu

Povedali o programe

„Pre mňa ako primátora je inklúzia neoddeliteľnou súčasťou našej mestskej identity. Srdce nášho mesta tvoria rôznorodé komunity, vrátane cudzincov, ktorí doň prispievajú svojou kultúrou a skúsenosťami. Grantové programy Nitrianskej komunitnej nadácie sú dôležitým krokom v podpore sociálnej inklúzie Ukrajincov v Nitre, čo nám umožňuje posilňovať vzťahy a vytvárať priateľskejšie prostredie pre všetkých. Som presvedčený, že otvorenosť prispieva k bohatstvu nášho mesta, ale aj k dynamike pracovného trhu a ekonomiky,“ zdôraznil Marek Hattas, primátor Mesta Nitra.

Marek Hattas
primátor Mesta Nitra

top