Skip to main content

UNICEF venoval 80 000 € do komunitných vzťahov v Nitre


 

UNICEF venoval 80 000 € do komunitných vzťahov v Nitre.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra a organizáciou UNICEF podporila v rámci troch grantových programov 27 projektov v hodnote 80 000 €.


Grantové programy Spoznajme sa, Sociálna inklúzia a Mladí nitrianski filantropi vytvárajú podmienky na komplexné riešenie komunitných potrieb v meste Nitra. Sú zamerané na sociálnu inklúziu odídencov z Ukrajiny v meste Nitra, zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi komunitami žijúcimi v našom meste a vytváranie citlivejšej atmosféry voči komunitám cudzincov. Programy podporujú širokú škálu aktivít a rôznorodých cieľových skupín, čím sa vytvárajú podmienky na komplexné riešenie komunitných potrieb v meste Nitra v danej oblasti.

„Pre mňa ako primátora je inklúzia neoddeliteľnou súčasťou našej mestskej identity. Srdce nášho mesta tvoria rôznorodé komunity, vrátane cudzincov, ktorí doň prispievajú svojou kultúrou a skúsenosťami. Grantové programy Nitrianskej komunitnej nadácie sú dôležitým krokom v podpore sociálnej inklúzie Ukrajincov v Nitre, čo nám umožňuje posilňovať vzťahy a vytvárať priateľskejšie prostredie pre všetkých. Som presvedčený, že otvorenosť prispieva k bohatstvu nášho mesta, ale aj k dynamike pracovného trhu a ekonomiky,“ zdôraznil Marek Hattas, primátor Mesta Nitra.

 

„UNICEF dlhodobo podporuje komunitné a mimovládne organizácie, ktorých cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a odolnosť komunít. Z tohto dôvodu sme po podpore centra COMIN, Blue DoTu, ako aj mnohých ďalších iniciatív, hrdí na to, že môžeme podporiť ďalšie grantové programy v meste Nitra, ktoré sa od prvého dňa zasadzuje za inklúziu ukrajinských detí a ich rodín," hovorí Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF na Slovensku.

„Mesto Nitra má aktuálne najvyšší pomer ľudí s cudzineckým pôvodom na počet obyvateľov. Vďaka podpore UNICEF preto rozširujeme a skvalitňujeme služby pre túto cieľovú skupinu za účelom ich čo najlepšieho začlenenia do každodenného života. Keďže nie je zatiaľ vytvorený národný systém podpory integrácie, suplujeme ho dôležitou grantovou schémou v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou,“ hovorí Miloslav Špoták, zástupca primátora Nitry.

 

GRANTOVÉ PROGRAMY

Mladí nitrianski filantropi – dlhodobý vzdelávací a grantový program pre mladých ľudí.
Program podporuje mladých ľudí od 13 do 20 rokov v meste Nitra, ktorí majú chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie. Súčasťou grantového programu bolo aj bezplatné  školenie, na ktorom sa viac ako 40 účastníkov z 13tich škôl či organizácií naučilo pripraviť si vlastné dobrovoľnícke projekty. Úspešní participanti získali granty do výšky 600 €. Projekty sa týkajú rôznych oblastí, napr. zdravie, šport, voľnočasové aktivity, kultúra... Prioritou programu je podpora inklúzie detí a mladých ľudí z Ukrajiny a iných znevýhodnených skupín v meste Nitra na základe rovesníckej pomoci. V rámci programu Mladí nitrianski filantropi sme podporili 13 projektov v hodnote 6 945,28 €.

Viac informácií o programe nájdete na: Mladí nitrianski filantropi

SPOZNAJME SA – 2. ročník grantového programu zameraného na zbližovanie komunít.
Cieľom programu je podporiť sociálnu inklúziu a zbližovanie komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu odídencov z Ukrajiny na živote v našom meste. V rámci programu sme podporili 8 projektov v hodnote 11 857,86 € zameraných na témy ako šport, kultúra, susedské programy, ochrana životného prostredia, kultúrno spoločenské podujatia, poskytovanie psychologickej podpory...

Viac informácií o programe nájdete na: Spoznajme sa

SOCIÁLNA INKLÚZIA – nový grantový program, ktorý je zameraný na cielenú podporu mimovládnych organizácií v Nitre.

Cieľom programu je podporiť dlhodobé a udržateľné  služby, ktoré poskytujú  renomované  mimovládne organizácie v meste Nitra odídencom z Ukrajiny s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre ich sociálnu inklúziu a vytváranie vzájomných dobrých vzťahov medzi ukrajinskou komunitou a ostatnými obyvateľmi Nitry. V rámci programu bolo podporených 6 projektov sumou 61 196,86 € v témach ako adaptačné vzdelávacie programy, poskytovanie sociálnych služieb, psychologické poradenstvo, podpora inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením a ďalších.

Viac informácií o programe nájdete na: Sociálna inklúzia

Anotácie podporených projektov nájdete tu. Tešíme sa na realizáciu všetkých projektov a úspešným predkladateľom blahoželáme.

Reportáž z odovzdávania grantových šekov v programe "Mladí nitrianski filantropi" nájdete TU.

Reportáž z odovzdávania grantových šekov v programe "Spoznajme sa" a "Sociálna inklúzia" nájdete TU

 

tagy: Mesto Nitra, Mladí nitrianski filantropi, Spoznajme sa, UNICEF, Sociálna inklúzia

top