Skip to main content

Inovatívne s Foxconnom

Termín zverejnenia výzvy:
23. 2. 2024

Termín uzávierky:
25. 3. 2024

Geografický záber 
okres NITRA

Max. výška podpory: 
1 300 €/ 1 projekt 

PODPORENÉ PROJEKTY 2024

PROGRAM V ROKU 2024

Podporili sme

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Foxconn Slovakia podporila v roku 2024 v rámci 5. ročníka grantového programu Inovatívne s Foxconnom 3 projekty v hodnote 3 404,19 €. Okrem projektov podporených v rámci výzvy, spoločnosť Foxconn Slovakia podporila 2 samostatné projekty sumou 5 945,81 €.

Viac informácií nájdete v anotáciách.

CIEĽ

Cieľom programu je podporiť inovatívne projekty, ktoré podporujú a rozvíjajú technické vzdelávanie mladých ľudí na stredných školách v okrese Nitra. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

  • TERMÍN VYHLÁSENIA VÝZVY:   23. 02. 2024
    TERMÍN UZÁVIERKY PREDKLADANIA PROJEKTOV:  25. 03. 2024 do 24:00
  • TERMÍN ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV: DO 12. 04. 2024
  • REALIZÁCIA PROJEKTOV: 22. 04. – 31. 10. 2024                        
  • TERMÍN ODÚČTOVANIA PROJEKTOV: do 31. 10. 2024

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Neziskové organizácie správnou subjektivitouStredné školy a stredné odborné školy so sídlom v okrese Nitra, na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného v okrese Nitra

OBLASTI PODPORY

V grantovom programe podporíme inovatívne projekty, ktoré sú zamerané na: Technické vzdelávanie mládeže – podpora inovatívnych foriem formálneho aj neformálneho vzdelávania v oblasti techniky, elektrotechniky a mechatroniky, ktoré prepája teóriu s praxou, skvalitňuje vzdelávací proces v danej oblasti a vytvára predpoklady na získanie vedomostí, zručností a skúseností pri uplatnení sa na trhu práce v danom odbore (napr. aktivity zamerané na technické myslenie, ktoré umožňuje tvorivo uvažovať, konštruovať a riešiť jednoduché technické problémy, vytvorenie a materiálne vybavenie technických kútikov, učební techniky, prezentácie a praktické školenia nových technológií s využitím v praxi...

FOXCONN má blízko k inováciám aj k životnému prostrediu

Spoločnosť Foxconn Slovakia je jednou zo spoločensky zodpovedných firiem v našom regióne, ktorá si za svoju prioritu vybrala aj aktívne členstvo v komunite, dobrovoľnícku pomoc či podporu inovatívnych nápadov. Svoje 1 % z dane už od roku 2019 investujú do programu Inovatívne s Foxconnom, vďaka ktorému podporili už 20 projektov v Nitre a okolí v sume 40 235 €.

Spoločnosť sa špecializuje sa na výrobu elektrotechnických produktov rôznych svetových značiek. Aktuálne je to najmä produkcia LCD a OLED televízorov a dosiek plošných spojov SMT technológiou. Inovácie patria k štyrom základným hodnotám firmy, aj preto voľba na hlavnú tému grantového programu 2023 padla práve na inovácie na školách v okrese Nitra, kde dali šancu mladým ľuďom i neformálnym skupinám previesť ich myšlienky na realitu v prospech komunity, v ktorej pôsobia. V ostatných ročníkoch podporoval Foxconn práve projekty zamerané na rozvoj infraštruktúry verejných priestorov či životného prostredia. Podporili napríklad aj Náučný chodník Zoborské vrchy či zelený sad stromov pri cyklotrase.

Pomáhajú školám aj komunitám

Firma svoj grantový program „Inovatívne s Foxconnom“ zamerala na projekty, ktoré rozvíjajú technické vzdelávanie mladých ľudí na školách v okrese Nitra. V rámci výzvy 2023 boli podporené 3 projekty celkovou sumou 3 000 €. Okrem nich bol podporený aj samostatný projekt s názvom „Fotopoint na Pyramíde“ sumou 4 500 €, ktorý predložil Zoborský skrášľovací spolok, o.z.

Grantový program v roku 2023

Cieľom programu bolo podporiť inovatívne projekty, ktoré podporujú a rozvíjajú technické vzdelávanie mladých ľudí v školách a vzdelávacích zariadeniach v okrese Nitra.

Grantový program 2023 už štvrtým ročníkom spolupráce Nitrianskej komunitnej nadácie a spoločnosti Foxconn Slovakia, s.r.o. V rámci výzvy 2023 boli podporené 3 projekty celkovou sumou 3 000 €. Okrem nich bol podporený aj samostatný projekt s názvom „Fotopoint na Pyramíde“ sumou 4 500 €, ktorý predložil Zoborský skrášľovací spolok, o.z.

Partneri programu

Mediálni partneri

top