Skip to main content

Outdoorová učebňa matematiky a prírodných vied

Program podpory: Inovatívne s Foxconnom


Vďaka programu Inovatívne s Foxconnom má Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského novú Outdoorovú učebňu matematiky a prírodných vied.

Učebňu sa podarilo vybudovať na nevyužívanej ploche v areáli školy. Centrálnu časť tvorí 6 setov exteriérových stolov s lavicami (s maximálnou kapacitou 32 žiakov) a mobilnou tabuľou.

„Túto časť je možné využívať samozrejme na akýkoľvek predmet a je alternatívou bežnej učebne v prípade pekného počasia. Prečo teda hovoríme o učebni matematiky a prírodných vied? Odpoveďou sú vzdelávacie prvky, ktoré sa nachádzajú v okolí tejto centrálnej časti. Ťažiskom sú vzdelávacie prostredia, žiakom známe z Hejného matematiky. Sú to krokovací pás (niečo ako číselná os), na ktorom sa žiaci učia základy sčítania a odčítania, autobusové zastávky (na ktorých nastupujú a vystupujú cestujúci - model pričitovania a odčitovania), parkety (žiaci vypĺňajú štvorcové siete rôznymi geometrickými tvarmi vyrobenými z dosiek, čím si budujú geometrickú predstavivosť), tabuľka čísel do 100, tabuľka malej násobilky, sčítacie a odčítacie pyramídy“, vysvetlili realizátori projektu.

Tieto prvky boli vytvorené maľbou na asfalt a vyrezaním dosiek rôznych tvarov. Ak chcete mať predstavu, aký veľký je meter kubický, či aká plocha je to ten jeden ár, aj tieto prvky nájdete v novej učebni. Jednotky plochy (ár, meter štvorcový aj decimeter štvorcový) sú namaľované na asfalte, meter kubický, ako jednotka objemu je vyrobený ako vyvýšený záhon. Taktiež vyrobili pomôcku pre vyučovanie zlomkov, kde celok je rozdelený na polovice, štvrtiny, osminy a šestnástiny. Jednotlivé časti sú vysypané rôznymi druhmi kameniva, môžu tak poslúžiť aj pre vyučovanie geológie.

„Učebňa síce vznikla prevažne na asfaltovej ploche, podarilo sa nám ju predsa len aj zazelenať. Plochu bývalého pieskoviska sme premenili na zelený kútik vysadený tujami a iným rastlinstvom, v areáli učebne sme zo starých tabúľ a školských lavíc vyrobili 9 vyvýšených záhonov. Okrem toho, že skrášľujú a spríjemňujú prostredie, využitie nájdu aj na biológii. Ďalším zaujímavým prvkom je obrysová mapa Slovenska s riečnou sieťou a mestami, využívaná je na geografii, ako aj matematike (mierka mapy). Okolo jednotlivých vzdelávacích prvkov sú umiestnené ďalšie lavičky“, dopĺňajú realizátori.

V priebehu realizácie projektu sa však stretli s viacerými nečakanými situáciami a prekvapeniami. Veľmi milo prekvapili rodičia žiakov, ktorí sa do budovania učebne zapojili nielen svojou prácou, ale aj sponzorsky a spolufinancovaním - darovali zeminu, farby, úložné boxy, výsadbový materiál a podobne. Vďaka tomu mohli pôvodný projekt rozšíriť a doplniť o ďalšie prvky. Taktiež boli prekvapení, koľko sa im toho podarilo zrealizovať svojpomocne, s využitím starých, nevyužívaných vecí, čím sa ušetrili jednak nemalé finančné prostriedky, ale aj prispeli k ekológii. Vysporiadať sa však museli aj s negatívami. Odhadovaný čas realizácie sa predĺžil niekoľkonásobne. Partie učiteľov, rodičov a žiakov tak obetovali zo svojho voľného času niekoľko sobôt ako aj popoludní po vyučovaní.

„Výsledok však stojí za vynaloženú námahu, dovolíme si tvrdiť, že predčil očakávania. Učebňa je nielen funkčná, ale priestor je aj esteticky pekný, doplnený zeleňou, teší nás aj to, že sme vo veľkej miere využili recyklovaný materiál (staré lavice, tabule...). Roky nevyužívaný priestor sa zmenil skutočne na nepoznanie. A to, že deti sa v tejto učebni a pri práci s takýmito veľkorozmernými pomôckami cítia dobre a majú z učenia radosť, nás teší najviac.V budúcnosti by sme chceli ešte doplniť tienenie nad centrálnou časťou učebne, aby sa pracovalo príjemne aj počas horúcich dní a zo vzdelávacích prvkov obrysovú mapu Slovenska s hranicami okresov a krajov“, dodávajú autori projektu na záver.

   

  

  

top