Skip to main content

naše programy na Dobromape

Programy sú zoradené v abecendom poradí.

Aby ľudia ľuďom pomáhali

Už od roku 2007 Nitrianska komunitná nadácia poskytuje spoločensky zodpovedným firmám možnosť podporiť mimovládne organizácie v Nitrianskom kraji. Cieľom grantového programu je posilnenie kapacity renomovaných mimovládnych organizácií pracujúcich v meste Nitra, s cieľom zlepšiť kvalitu nimi poskytovaných programov a služieb.

Inovatívne s Foxconnom

Cieľom programu je podporovať inovatívne projekty z oblasti životného prostredia a vzdelávania.

V roku 2023 sme podporili technické vzdelávanie mladých ľudí v školách a vzdelávacích zariadeniach v okrese Nitra. V programe boli podporené inovatívne projekty, ktoré sú zamerané na technické vzdelávanie detí a mládeže (podpora inovatívnych foriem formálneho aj neformálneho vzdelávania) v oblasti techniky, elektrotechniky a mechatroniky, ktoré prepája teóriu s praxou a skvalitňuje vzdelávací proces.

V rámci výzvy 2023 boli podporené 3 komunitné projekty celkovou sumou 3 000 €. Okrem projektov podporených v rámci výzvy, spoločnosť Foxconn Slovakia podporila sumou 4 500 € aj samostatný projekt s názvom „Fotopoint na Pyramíde“, ktorý predložil Zoborský skrášľovací spolok, o.z.

Kärcher - upracme si spolu

Cieľom programu Kärcher – Upracme si spolu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Nitra v oblasti vyčistenia a revitalizácie existujúcich verejných priestranstiev, ktoré slúžia verejnosti (ihriská, vnútrobloky na sídliskách, komunitné záhrady a mini oddychové zóny...).

Pridaná hodnota programu spočíva v nefinančnej pomoci firmy Kärcher Slovakia, s.r.o. ktorá zdarma pomôže vyčistiť identifikovaný verejný priestor prostredníctvom vysokotlakových čistiacich zariadení (napr. vyčistenie plôch, lavičiek, ihriska, fontán...), ako aj zametacích strojov (napríklad vyčistenie chodníkov a iných plôch od nánosov piesku, prachu…)

Klub darcov

Klub darcov je grantový program Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorý umožňuje bežným občanom, aby podporili dobré nápady v meste Nitra. Členovia Klubu darcov každý rok finančne prispievajú a sami prostredníctvom hlasovania rozhodujú o tom, ktoré projekty budú z ich financií podporené.

Každoročne sa do Klubu darcov zapojí 100 - 200 aktívnych ľudí, ktorých spája záujem o miesto, kde žijú. Sú medzi nimi manažéri, učitelia, seniori, aktivisti MVO, študenti... Počas svojej existencie Klub darcov podporil v Nitre až 121 projektov užitočných pre nás všetkých.

Mením moje mesto

Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať inovatívne formáty verejnoprospešných aktivít  a kreatívne nápady občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste a  vychádzajú z potrieb a záujmov občanov.

Program motivuje občanov mesta Nitra, aby aktívne participovali pri zlepšovaní kvality života v meste a zavádzaní inovácií  v nasledovných oblastiach života: verejné priestory vrátane IT aplikácií  pre verejné priestory, ochrana životného prostredia vrátane ekologického  vzdelávania a  IT aplikácií pre enviro ochranu, podpora komunitného života v meste.

Mladí nitrianski filantropi

Cieľom programu Mladí nitrianski filantropi je zvyšovanie občianskej participácie mladých ľudí z Nitry a rozvoj ich dobrovoľníckych a filantropických aktivít. V roku 2021 tento program realizuje Mesto Nitra v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nitrianskou komunitnou nadáciou. Aktuálny ročník je určený pre cieľovú skupinu aktívnych študentov a žiakov z nitrianskych základných a stredných škôl , prednostne pre členov žiackych školských rád a študentských parlamentov, vo veku od 13 rokov. Tútoring neplnoletých účastníkov bude počas realizácie celého programu zabezpečený dospelými osobami.

Nitra pomáha Ukrajine

Cieľom prvého kola programu Nitra pomáha Ukrajine bolo zabezpečiť transparentnú a efektívnu podporu neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam v Nitre, ktoré poskytujú pravidelnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. O podporu sa tiež mohli uchádzať odídenci z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko v našom meste. Cieľom programu bolo pomôcť im v krízových situáciách ohrozujúcich ich životy a zdravie. Podporených bolo 15 projektov. Cieľom druhého kola grantového programu Nitra pomáha Ukrajine je podpora programov inklúzie detí ukrajinských odídencov, najmä v predškolských zariadeniach a na základných školách v Nitre.

Spoznajme sa

Cieľom grantového programu „Spoznajme sa“ je podporiť sociálnu súdržnosť a inklúziu komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením, najmä ukrajinských odídencov.

Strecha pre váš nápad

Cieľom grantového programu Strecha pre váš nápad je podnietiť a podporovať rôznorodé verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí, vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov a prinášajú im úžitok. Program aktivizuje žiakov a učiteľov, aby sami identifikovali, čo im v škole chýba, čo by chceli zlepšiť v školskom prostredí. Oblasti podpory programu sú najmä vzdelávanie, životné prostredie, telesná kultúra... Hlavným partnerom programu je firma BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.

Syncreon pomáha Nitre

Cieľom programu v roku 2021 bolo podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc občanom mesta Nitra v boji s pandémiou COVID – 19 a jej následkami. Poskytnuté granty mohli byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektov. 

Tu sme doma

Cieľom programu Tu sme doma je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo. Program od roku 2008 podporuje rôznorodé komunitné projekty. V čase koronakrízy pohotovo zareagoval a podporil projekty, ktoré pomáhali v boji s pandémiou COVID-19. Neskôr sa zameral na podporu oblastí životného prostredia a sociálnej inklúzie pod názvom "Tu sme doma - zodpovedne k ľuďom a planéte". Hlavným partnerom je spoločnosť HEINEKEN SLOVENSKO, a.s.

top