Skip to main content

Šanca pre teba - nová grantová výzva pre mladých ľudí

Program podpory: Šanca pre teba


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou HOPI SK s.r.o. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v novom grantovom programe Šanca pre teba.

Cieľom programu je podporiť talentovaných študentov stredných a vysokých škôl v meste Nitra.

„V študentoch vidíme obrovský potenciál, preto sme radi, že takouto formou môžeme podporovať ich rast a ambície a tiež pozitívne vplývať na ich motiváciu vzdelávať sa, rozvíjať svoj talent a posúvať sa vpred“ , hovorí Ing. Péter Vörös, konateľ spoločnosti HOPI SK s.r.o.

Získaný grant môže byť použitý napríklad na:

  • zaplatenie doplnkového neformálneho vzdelávania, ktoré pomôže zlepšiť zručnosti potrebné na zvládnutie štúdia – napr. jazykový kurz, odborný kurz týkajúci sa štúdia...
  • nákup študijných pomôcok a literatúry, ktoré pomôžu lepšie zvládnuť štúdium alebo sa uplatniť na trhu práce
  • zaplatenie/kofinancovanie zahraničného študijného pobytu, stáže napr. v programoch ERASMUS, ERASMUS+...
  • kofinancovanie vlastných projektov, podpora dobrovoľníckych aktivít študentov,
  • iné (napr. IT študijné pomôcky…

O podporu sa môžu uchádzať študenti do 30 rokov s pobytom v meste Nitra, ktorí sú:

  • Študentmi denného štúdia na stredných školách v Nitre
  • Študentmi denného štúdia na oboch univerzitách v Nitre

Maximálna výška grantu je 1 000 Eur na jeden projekt.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

VYHLÁSENIE VÝZVY: 28.09.2023

Termín uzávierky PREDKLADANIA PROJEKTOV:  27.10.2023 do 12:00

TERMÍN ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV: do 10.11.2023

REALIZÁCIA PROJEKTOV: 15.11.2023 -  31.10.2024

TERMÍN ODÚČTOVANIA PROJEKTOV:  do 15.11.2024

Všetky potrebné informácie, grantovú výzvu a odkaz na grantovú žiadosť nájdete na https://nkn.sk/nase-programy/sanca-pre-teba

top