Skip to main content

Empatia umením

Program podpory: Spoznajme sa


Projekt Empatia umením reagoval na nové výzvy, ktorým čelí súčasná spoločnosť v súvislosti s vojnou na Ukrajine: v prvom rade na potrebu integrácie a podpory zraniteľnej komunity ukrajinských odídencov, v druhom rade na potrebu zamedzenia silnejúcej polarizácie a xenofóbie.

V rámci projektu bolo realizovaných 20 kultúrno-spoločenských aktivít zameraných na integráciu početnej skupiny ukrajinských odídencov v Nitre a okolí, na ich prepájanie s majoritou a šírenie povedomia o hodnote tolerancie a empatie. Výstupy projektu priniesli naplnenie cieľov sprostredkovať pozitívne impulzy, prepájať rôznorodé skupiny a zdieľať spoločne príbehy a zážitky prostredníctvom umenia.

Projekt realizovali od konca júna do decembra 2023. Jeho jednotlivé výstupy zahŕňali pravidelné podujatia ako Tančiareň SVET, Diskusie o inakosti: Kde sa rodí nenávisť, Tvorivé soboty nielen pre deti a tandemové dobrovoľníctvo, ktoré realizovala Asociácia Divadelná Nitra vo svojom kultúrnom priestore bod.K7 i počas festivalu Divadelná Nitra. Dôležitou súčasťou bola spolupráca s dobrovoľníkmi, ktorí napomáhali pri realizácii projektu a nachádzali sa medzi nimi aj dobrovoľníci zo znevýhodnených komunít (program empathy volunteering).

„Menšie problémy sme zaznamenali vo finálnej fáze projektu, v ktorej sa prejavili zvyšujúce sa prípady chrípky, COVID-u a iných ochorení. Tie sa prejavili v posúvaní termínov niektorých podujatí i v zníženej návštevnosti posledných podujatí“, hodnotia realizáciu autori projektu.

Realizovaný projekt však vnímajú ako veľmi prínosný a potrebný. Asociácia Divadelná Nitra považuje pomoc pri integrácii znevýhodnených komunít za jedno zo svojich dôležitých poslaní a aj projektom Empatia umením potvrdila, ako v tejto oblasti vie byť nápomocné umenie, kreatívny zážitok a kontakt s komunitou. Zároveň získali pozitívne ohlasy od účastníkov, ktorí už kreujú okolo ADN aktívnu komunitu.

„Realizáciou projektu sme sa presvedčili o jeho potrebe. Aj z toho dôvodu sa budeme snažiť o jeho udržanie. Predovšetkým chceme pokračovať v započatých programových segmentoch v bode.K7. Tiež si kladieme za cieľ podporovať scitlivovanie spoločnosti voči inakosti a empatii k slabším a zraniteľným dlhodobo, ako základ genetickej výbavy. Ďakujeme za podporu NKN, vďaka ktorej sa nám projekt podarilo zrealizovať“, dodávajú realizátori na záver.

Projekt s názvom „Empatia umením – integračné aktivity Asociácie Divadelná Nitra pre ukrajinských odídencov v Nitre“ bol podporený v grantovom programe „Spoznajme sa“ 2023 vďaka podpore organizácie UNICEF, mestu Nitra a Nitrianskej komunitnej nadácie.

     

top