Skip to main content

   Vytvorenie priestoru na realizovanie aktivít slúžiacich k rozvoju mäkkých zručností (soft skills)

   Vytvorenie priestoru na realizovanie aktivít slúžiacich k rozvoju mäkkých zručností (soft skills)

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo vytvoriť podporujúci, interaktívny a inkluzívny priestor, ktorý bude slúžiť na realizáciu aktivít smerujúcich k rozvoju mäkkých zručností, tzv. terapeutickú miestnosť. Autori projektu chceli vybudovať bezpečné a podporujúce prostredie v školskom prostredí, kde by deti trávili veľkú časť svojho dňa. Zámerom bolo aj organizovanie pravidelných školení, workshopov a stretnutí. Potenciál tejto miestnosti videli aj vo vytvorení bezpečného prostredia pre organizáciu komunitných kruhov pre žiakov - podporné stretnutia, ranné kruhy, tematické stretnutia, stretnutia podporujúce desegregáciu (žiaci so ŠVVP, žiaci prichádzajúci z iných krajín...).

   Vo vzťahu k ukrajinským žiakom - odídencom videli význam v organizovaní cielených stretnutí, smerujúcich práve k začleneniu sa medzi spolužiakov, do rovesníckych skupín - cez spoločné aktivity, spoločne strávené chvíle, hlbšie spoznanie sa, ale tiež aj v sebapoznaní sa. Terapeutická miestnosť poskytuje bezpečný a dôverný priestor, kde žiaci môžu vyjadriť svoje emócie, zdieľať svoje skúsenosti a pracovať na ich riešení s triednym učiteľom, či odborným zamestnancom z podporného tímu. Grant sa použil na materiál potrebný k vytvoreniu a zariadeniu miestnosti.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Piaristická 1381/6, 949 01 Nitra

   predkladatelia projektu

   Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského

   eríme tomu, že školstvo sa musí zmeniť. Túto výzvu sme prijali a naplno sme sa pustili do dizajnovania a implementácie zmeny na našich školách – do Vízie piaristických škôl. Piaristická škola stojí na troch pilieroch – škola vzťahov, škola života a zbožná škola. Každý pilier zahŕňa dve oblasti a znázorňuje to, ako chceme, aby naše školy vyzerali a fungovali v roku 2030.

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top