Skip to main content

   Relaxačný kútik

   Relaxačný kútik

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný na ZŠ Kráľa Svätopluka, Nitra. Jeho cieľom bolo vyriešiť problém absencie priestoru na  stretávanie sa formou vytvorenia relaxačného kútika. S otvorením kútika súvisel aj futbalový turnaj, ktorý prispel k zlepšeniu medzitriednych a medziľudských vzťahov na škole a na zlepšenie včlenenia ukrajinských spolužiakov do života školy. Kútik sa využíva aj na triednické hodiny, neformálne rozhovory medzi žiakmi navzájom, medzi učiteľmi a žiakmi, medzi psychológom a žiakmi a medzi triedami navzájom. Grant použili na materiál a dovoz materiálu pre vytvorenie kútika, ceny do futbalového turnaja...

   základné informácie

   lokalita projektu

   ZŠ kráľa Svätopluka, Drážovská 6, Nitra

   predkladatelia projektu

   V. Štrbíková, Z. Kmeťo, R. Deckers, P. Korba

   UNICEF

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   top