Skip to main content

   Dia komunita – sladké deti

   Dia komunita – sladké deti

   stručná anotácia o projekte

   OZ KlauDIA pomáha deťom s diabetom a dia rodinám zaradiť sa do bežného života a učia deti, rodiny i školské prostredie bezpečne zvládať celoživotné ochorenie bez zbytočného vzniku akútnych/život ohrozujúcich i chronických komplikácií tak, aby deti neboli vylúčené z vrstovníckeho kolektívu a mohli sa venovať svojim záujmom. Pravidelne organizujú integračno – edukačné podujatia pre dia komunitu, ale i širokú verejnosť a s mobilnou výjazdovou skupinou profesionálov realizujú včasnú intervenciu prostredníctvom terénnej činnosti. Zraniteľnej komunite poskytujú nepretržitú sociálnu oporu – v DIA klube zabezpečujú, aplikujú a zdieľajú namerané dáta prostredníctvom moderných technológií - glykemického monitoringu, ktorý je bezbolestný a efektívny, ale pre veľkú časť detí v SR i deti vojnových utečencov nedostupný a finančne náročný. Pri jazykovej bariére v ťažkých životných obdobiach, je riziko sociálneho vylúčenia oveľa výraznejšie, preto v rámci komunitnej práce podávajú pomocnú ruku tým najzraniteľnejším a pomáhajú ich zaradiť do plnohodnotného spoločenského života bez zbytočných zdravotných rizík. Cieľom projektu sú okrem iného pravidelné aktivity, ktoré realizujú - VČASNÁ INTERVENCIA, NUTRIČNÁ AKADÉMIA, DIA TAŠKA V ŠKOLÁCH, DIA KLUB , DIA TAŠKA v zdravotníckych zariadeniach + balíčky pomoci pre rodiny. Cieľom projektu boli pravidelné aktivity, ktoré realizovali: VČASNÁ INTERVENCIA, NUTRIČNÁ AKADÉMIA, DIA TAŠKA V ŠKOLÁCH, DIA KLUB, DIA TAŠKA v zdravotníckych zariadeniach + balíčky pomoci pre rodiny. Cieľovou skupinou projektu bolo približne 200 rodín, ktoré sa z dôvodu zdravotného oslabenia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo chronickej choroby člena rodiny dostali do nepriaznivej životnej situácie s rizikom sociálneho vylúčenia, vrátane 10-12 rodín ukrajinských odídencov. V Nitre a okolí evidovali viac ako 100 školopovinných detí s diabetom, ktoré sa pravidelne zúčastňovali edukačno–integračných podujatí a komunitných podujatí, pričom rodiny vojnových utečencov spoločne s marginalizovanými skupinami. Zo grantu zakúpili senzory na glykemický monitoring (13 ks), systém okamžitého monitorovania glukózy – čítačku (10 ks), notebooky (2 ks), produkty s čokoládou bez cukru, dia tašky a edukačné hračky.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Nitra

   predkladatelia projektu

   KlauDIA

   Občianske združenie KlauDIA sa venuje racionalizácii životosprávy, nutričnej edukácii s využívaním moderného glykemického monitoringu, prevencii malnutrície a včasnej intervencii zosúlaďovaním režimových opatrení s ordinovanou terapiou, organizovaním edukačno - integračných podujatí pre zdravotne znevýhodnené komunity, špeciálne deťom, mládeži a ľuďom trpiacim celoživotným ochorením diabetes mellitus. Ako jediná mimovládka v SR poskytujeme profesionálnu nutričnú edukáciu – zároveň komplexnú edukáciu i včasnú intervenciu s výukou aplikačnej pomôcky a efektívnym využívaním inovatívnych technológií pri glykemickom monitoringu. Prostredníctvom integračno - edukačných projektov dlhodobo šírime povedomie o neviditeľnej problematike s cieľom zaradiť krehkú komunitu do kultúrno – spoločenského diania, poskytnúť psycho-sociálnu oporu, zamedziť negatívnym socio-ekonomickým i zdravotným dopadom vyplývajúcich z celoživotného ochorenia a zabrániť sociálnej izolácii z dôvodu zdravotného oslabenia.

   UNICEF

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   oblasť podpory - zdravie

   Vek je len číslo!

   oblasť podpory - vzdelávanie

   DOBROčin

   top