Skip to main content

   Bezpečne v Hospici - pomáhame spolu

   Bezpečne v Hospici - pomáhame spolu

   stručná anotácia o projekte

   Hospic v Nitre poskytuje ročne starostlivosť cca 150 - 160 pacientom a ich príbuzným. Vďaka podpore z projektu sa výrazne zlepšili hygienicko-epidemiologické podmienky poskytovania hospicovej starostlivosti, vytvorilo sa bezpečné prostredie pre pacientov, personál a návštevníkov hospicu. Tiež bol umožnený kontakt a stretávanie sa s blízkymi prostredníctvom komunikácie cez notebook.  

   základné informácie

   lokalita projektu

   Hospic u sv. Bernadetky, Nitra - Chrenová

   predkladatelia projektu

   Diecézna charita Nitra

   Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať základné a špecializované sociálne poradenstvo, opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

   partneri projektu

   Syncreon Slovakia, s.r.o.

   Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top