Skip to main content

   Školský separko

   Školský separko

   stručná anotácia o projekte

   Projekt rieši problematiku potreby separácie v školskom prostredí (v rámci 2 ZŠ, 1 MŠ. 1 ŠZŠ). Žiaci formou vlastných prác zisťovali množstvo vytvoreného odpadu, identifikovali spôsob a možnosti jeho zhodnotenia. Výsledky spracovávali do grafov, tabuliek, fotografií a prezentácií. Zhodnotenie bioodpadu bolo  realizované v školských kompostéroch. V rámci projektu boli zakúpené do tried koše na separáciu odpadu / plasty, papier, TKO a kuchynský odpad/ a kompostéry do školských záhrad. V rámci projektu bola tiež pripravená, na základe víťazných prác súťaže, séria prezentácií a omaľovaniek. Učitelia v spolupráci s referátom životného prostredia MsÚ Hurbanovo prezentovali potrebu separácie s dôrazom na separáciu biologického rozložiteľného odpadu priamo v školách.  Žiaci navštívili aj mestskú kompostáreň a triediareň odpadu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   ZŠ Nám. Konkoly – Thege 2, ZŠ a MŠ Arpáda Fesztyho, Športová č. 7, Špeciálna základná škola, Komárňanská 42, 947 01 Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   L. Hulková, B. Homolová, K. Nagy

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top