Skip to main content

   Obnova parku a oddychovej zóny v ZPS

   Obnova parku a oddychovej zóny v ZPS

   stručná anotácia o projekte

   Zariadenie pre seniorov - Smaragd získalo grant na zveľadenie vonkajšieho parku zariadenia (cca 500m2). Ten slúži klientom k relaxácii a oddychu na čerstvom vzduchu, v letnom období tu realizujú rôzne aktivity ako napríklad, "Človeče nehnevaj sa", tréning pamäti, reminiscenčnú terapiu. Klienti sa o park svedomite starajú, strihajú kríky, zametajú, hrabú lístie. V rámci projektu zveľadili park aj vyvýšenými drevenými záhonmi, kde si seniori spolu s deťmi z miestnej ZŠ vysadili bylinky a letničky. V parku bola realizovaná aj tradičná športová olympiáda so zapojením detí zo ZŠ, čo prinieslo seniorom rozptýlenie a deťom príležitosť pre medzigeneračný dialóg. Z grantu zakúpili nové hojdačky a lavičky na sedenie.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Zariadenie pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo.

   predkladatelia projektu

   Zariadenie pre seniorov - Smaragd

   Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top