Skip to main content

   Hrajme a učme sa spolu

   Hrajme a učme sa spolu

   stručná anotácia o projekte

   Zámerom projektu bolo vytvoriť vhodný priestor na prácu s detskými a žiackymi skupinami aj mimo interiéru poradenského zariadenia. Realizátori projektu vytvorili komunitnú záhradu, ako miesto, na ktorom sa konajú rôzne programy a podujatia, realizované tímom odborných zamestnancov a za spoluúčasti detí s mentálnym postihnutím, detí zo sociálne znevýhodnených rodín, detí z marginalizovaných skupín. Komunitná záhrada vznikla na vonkajšom dvore zariadenia, ktorý terénne upravili, vysadili tu rastliny a kríky, osadili lavičky. Takto upravený priestor využívajú na organizovanie preventívnych aktivít, kde majú deti z intaktnej skupiny možnosť tvoriť, vyrábať spoločne so zdravotne znevýhodnenými deťmi a s deťmi zo sociálne znevýhodnených rodín. Účelom projektu bolo najmä naučiť a viesť deti k vzájomnému rešpektovaniu sa, tolerancii a prijatiu odlišností. Projektu sa zúčastnilo 115 detí od predškolákov až po stredoškolskú mládež, ktorý primerane svojmu veku spoznali svoje silné stránky (priebežne posilňovaná silná stránka každého jedinca je veľmi dobrým východiskom na fixáciu prosociálneho správania v skupine) a zároveň aj pozitíva svojich spolužiakov. Pod vedením skúsených lektoriek sa učili vnímať spolužiakov ako rovnocenných partnerov (bez ohľadu na ich osobnostné špecifiká) pri hre, učení aj voľnočasových aktivitách.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Centrum poradenstva a prevencie, Komárňanská 177, Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   Centrum poradenstva a prevencie, Hurbanovo

   Centrum poradenstva a prevencie (CPP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom od narodenia do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území nitrianskeho kraja.

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top