Skip to main content

   Skoky do vedy

   Skoky do vedy

   stručná anotácia o projekte

   Zámerom predkladateľov projektu bolo využiť potenciál vedeckých poznatkov, ktoré by mohli motivovať deti a žiakov k vedeckému bádaniu a k tomu, aby sa budúcnosti venovali vede. Deti a žiaci zažili množstvo aktivít, ktoré viedli k prehĺbeniu ich poznávania a bádania. Tie boli postavené na poznatkoch rôznych prírodovedných oblastí, matematiky a informatiky, tak aby podnecovali deti a žiakov k zvedavosti, experimentovaniu, objavovaniu, riešeniu hypotéz cez praktické skúsenosti. Zážitkovými metódami predstavili vedu, ako niečo zaujímavé, čomu je vhodné venovať sa aj v budúcnosti. Cieľovou skupinou boli deti predškolského veku, žiaci základných a stredných škôl v Nitre. V rámci projektu zrealizovali 3 veľké aktivity, z ktorých každá bola venovaná jednej cieľovej skupine: PREDSKOK DO VEDY – pre materské školy (počet účastníkov 73), VEDECKÝ TROJSKOK – pre 1. stupeň aj 2. stupeň ZŠ (počet účastníkov – cca. 650), PRESKOK DO VEDY - tábor, ktorého sa zúčastnilo 32 detí. Základom všetkých bola vysoká miera angažovanosti detí a žiakov, kde neboli iba pasívnymi prijímateľmi poznatkov, ale vlastnou aktívnou činnosťou sa spolupodieľali na získavaní nových vedomostí, zručností návykov a postojov. 

   základné informácie

   lokalita projektu

   Fakulta prírodných vied a informatiky UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

   predkladatelia projektu

   Viac ako učenie, o. z.

   VIAC AKO UČENIE je občianske združenie, ktoré sa venuje popularizácii vzdelávania organizovaním fyzikálnych táborov, fyzikálnych show, konferencií či workshopov…Našou snahou je atraktívnou formou vzdelávať širokú verejnosť, pomáhať učiteľom, vzbudzovať záujem o veci okolo seba a v neposlednom rade je našou túžbou je, aby každý, kto príde do styku s našim občianskym združením získal nielen záujem o prírodné vedy, ale aj správne hodnoty.

   partneri projektu

   Mesto Nitra

   Členovia Klubu darcov

   z ďalších projektov na Dobromape

   top