Skip to main content

Separovaný zber na základnej škole

Program podpory: Klub darcov


Ďalší krásny projekt z grantového programu Klubu darcov 2019 je úspešne zrealizovaný. 

Jedným z úspešných projektov v grantovom programe Klub darcov 2019 bol projekt s názvom „Separovaný zber“, ktorý predložila Spojená katolícka škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta. Projekt sa podarilo úspešne zrealizovať a my sme boli zvedaví, ako to celé prebiehalo a čo sa pani učiteľkám a vychovávateľkám podarilo. A tak sme sa ich spýtali smile

Pripomeňme si, o čom bol váš projekt a aký v ňom vidíte prínos?

„Projekt je zameraný na podporu environmentálnej výchovy. Vedieme deti k tomu, aby vedeli zhodnotiť dopad nášho správania na životné prostredie a mať osobnú zodpovednosť vo vzťahu k životnému prostrediu. Nádoby na separovaný zber sú farebne odlíšené, čím pútajú pozornosť a deťom sa zároveň ľahšie separuje. Deti tak majú pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu a pestujú si hodnotový systém v prospech životného prostredia. Hlavný prínos v separácii vidíme v tom, že deti vytvárajú menej komunálneho odpadu, zaujímajú sa viac o životné prostredie a vytvárajú si správne návyky na celý život.“

Ako prebiehala realizácia a kto sa do nej zapojil?

„Realizácia projektu začala výrobou informačných tabúľ, ktoré dostali na starosť jedna pani učiteľka a jedna pani vychovávateľka. Spojili svoje sily a urobili predbežné návrhy. Medzitým sa objednali nádoby na separovaný zber, čo bolo v kompetencii ďalšej pani učiteľky. Keďže dodacia doba bola trochu dlhšia, pustili sme sa do dokončovania informačných tabúľ. Poopravovali a doplnili sa jednotlivé texty a príslušné obrázky, informačné letáky sa zalaminovali a vybrali sme sa spoločne na nákup korkových tabúľ, ktoré mali slúžiť ako podklad informačných tabúľ. Keď nám boli doručené nádoby na separovaný zber, rozmiestnili sme ich na príslušné miesta v našej škole. K nim sme pripojili tabule s informačnými materiálmi. Všetko sme stihli včas, separovaný zber mohol s príchodom detí do školy začať. Nádoby na separovaný zber sú rozmiestnené na štyroch rôznych miestach našej školy. Deti sa s veľkou radosťou zapájajú do separácie a triedenia odpadov. Projekt realizovali učiteľky základnej školy spolu s vychovávateľkami. Podieľali sa spoločne na vypracovávaní projektu, na objednávaní a nákupe tovaru, na výrobe propagačných materiálov a násteniek a umiestňovaní nádob na separovaný zber na miestach na to určených.“

Plánujete tento projekt do budúcnosti nejako rozšíriť?

„V budúcnosti chceme zapojiť starších žiakov do vytvárania environmentálnych projektov, ktoré by odprezentovali žiakom nižších ročníkov. Plánujeme besedu s ochranármi prírody, budeme naďalej pokračovať v celoškolskom zbere papiera a robiť deťom prezentácie o ochrane životného prostredia a o význame recyklácie surovín. Našu školu sme nedávno zapojili aj do projektu Zbierame použité batérie so Šmudlom.“

Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa, že aj vďaka takýmto aktívnym pani učiteľkám sa deti už teraz naučia viac o dôležitosti ochrany životného prostredia. A svet bude opäť o niečo lepší wink

Viac o Klube darcov sa dozviete TU

   

top