Skip to main content

Predstavujeme projekty Klubu darcov 2022 - 6.časť (naše deti a rodiny)


Šiesta a zároveň posledná časť našej série príspevkov o predložených projektoch v grantovom programe Klub darcov 2022, vám predstaví tri projekty, zamerané na naše deti a pomoc rodinám.

ČO JE KLUB DARCOV?

Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie je grantový program, ktorý umožňuje individuálnym darcom, aby podporili dobré nápady pre rozvoj Nitry. Členovia Klubu darcov finančne prispievajú do programu na verejnoprospešné projekty v Nitre a zároveň, prostredníctvom hlasovania, rozhodujú o tom, ktoré budú podporené. Členom Klubu sa môže stať každý, komu záleží na našom meste a chce podporiť zmysluplné nápady. Projekty sú zamerané na rôzne oblasti napr. kultúra, životné prostredie, vzdelávanie, voľný čas, šport, zdravie, sociálna oblasť...

Tento rok je prihlásených až 17 zaujímavých projektov, avšak do finále postúpi len 6 z nich. A vy môžete rozhodnúť o tom, ktoré to budú. Viac informácií o Klube darcov, anotácie všetkých projektov a info, ako darovať a hlasovať nájdete tu https://klubdarcov.nkn.sk/

Projekt č. 5 – Pomoc - mladým rodinám – Podaj mi ruku - Nitra, o.z. – 2 000 €

Podaj mi ruku - Nitra, o.z. sa zaoberá pomocou sociálne slabším rodinám. Na tržnici v Nitre majú infocentrum, kde ľudia nosia šatstvo, vybavenie do domácnosti, trvanlivé potraviny, drogériu, hračky pre deti. Občianske združenie to potom dáva rodinám v núdzi. Cieľová skupina sú rodiny z okolia Nitry, ale od vypuknutia vojny na Ukrajine veľa pomáhajú aj ukrajinským občanom. V spolupráci s Mestom Nitra a COMIN-om sa najväčšou mierou podieľajú v rámci Nitry na pomoci týmto odídencom z Ukrajiny. Vedú si aj evidenciu, koľkým rodinám pomohli, týždenne je to asi 250 ľudí, otváracie hodiny v infocentre museli predĺžiť z 3 na 5 dni v týždni. Cieľom projektu je uľahčiť ťažkú životnú situáciu rodinám v núdzi, dôchodcom a najnovšie aj ukrajinským odídencom. Poskytujú im trvanlivé potraviny, napr. cestoviny, ryžu, olej, pre deti sladkosti, drogériu, ako sprchové gély, šampóny, prach na pranie, plienky atď.  Grant chcú použiť na nákup vyššie spomínaných komodít.

Projekt č. 10 – Skoky do vedy – VIAC AKO UČENIE, o.z. – 1 997 € 

Zámerom predkladateľov projektu je využiť potenciál vedeckých poznatkov, ktoré by mohli motivovať deti a žiakov k vedeckému bádaniu a k tomu, aby sa budúcnosti venovali vede. Deti a žiaci zažijú množstvo aktivít, ktoré budú viesť k prehĺbeniu ich poznávania a bádania. Budú postavené na poznatkoch rôznych prírodovedných oblastí, matematiky a informatiky, tak aby podnecovali deti a žiakov k zvedavosti, experimentovaniu, objavovaniu, riešeniu hypotéz cez praktické skúsenosti. Zážitkovými metódami predstavia vedu, ako niečo zaujímavé, čomu je vhodné venovať sa aj v budúcnosti. Cieľovou skupinou budú deti predškolského veku, žiaci základných a stredných škôl v Nitre. Predpokladajú, že projektu sa zúčastní cca. 710 účastníkov. V rámci projektu plánujú realizovať 3 veľké aktivity, z ktorých každá bude venovaná jednej cieľovej skupine. Základom všetkých bude vysoká miera angažovanosti detí a žiakov, kde nebudú iba pasívnymi prijímateľmi poznatkov, ale vlastnou aktívnou činnosťou sa budú spolupodieľať na získavaní nových vedomostí, zručností návykov a postojov. Grant použijú na zabezpečenie materiálu k vedeckým aktivitám, identifikačné tričká pre dobrovoľníkov, tričká pre účastníkov aktivít, občerstvenie a pod.

Projekt č. 14 – Miesto na oddych v školskom areáli – Základná škola sv. Marka – 2 000 €

Škola je umiestnená na sídlisku Klokočina a nedisponuje príliš veľkorysým areálom pre potreby viac ako 200 jej žiakov. Exteriér je využívaný počas prestávok, ale aj cez vyučovanie. Na školskom dvore však absentujú miesta, ktoré by boli vhodné na oddych, pohybové hry a tiež hry v sede. Zároveň je veľmi náročné udržiavať v takto zaťažených podmienkach trávnatú plochu a zeleň iného charakteru, ako sú viac ako 20-ročné stromy a nadrozmerné neudržiavané kry. Záujmom predkladateľov projektu je revitalizovať školskú zeleň, kombinovať ju exteriérovými oddychovými prvkami na sedenie (lavičky, lavičky kombinované so záhonmi, mierne vyvýšené sedacie plochy,...) a vytvárať tak areál školy vyhovujúci potrebám žiakov. Cieľom projektu je teda v areáli vybudovať menšie oddychové zóny pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy, na ktorých by mohli žiaci počas dobrého počasia tráviť čas prestávok, vyučovania, ŠKD alebo po vyučovaní. Na mieste, ktoré majú záujem revitalizovať, si rodičia vyzdvihujú svoje deti z ŠKD. Počkať na svoje dieťa v upravenom exteriéri s možnosťou oddychu by bolo vítaným bonusom. Zároveň chcú so žiakmi pracovať tak, aby sa pod vedením pedagógov starali o rastliny vysadené v záhonoch (výsadba, zalievanie, udržiavanie,...). Grant použijú na kúpu rastlín, lavičiek a exteriérových záhonov.

Ak vás tieto projekty zaujali a chcete ich posunúť do druhého kola hlasovania, nezabudnite darovať a zahlasovať do 30.9.2022. https://klubdarcov.nkn.sk/

tagy: Klub darcov

top