Skip to main content

Spoznajme sa - nový grantový program - nová výzva

Program podpory: Spoznajme sa


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra a s finančnou podporou organizácie UNICEF vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe „Spoznajme sa“.

Cieľom programu je podporiť sociálnu súdržnosť a inklúziu komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením, najmä ukrajinských odídencov.

„Podpora programu “Spoznajme sa”, zameraného na financovanie projektov v oblasti inklúzie a sociálnej súdržnosti, je dôležitým krokom k zbližovaniu komunít v meste Nitra,”  hovorí Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF-u na Slovensku. „Dúfame, že prostredníctvom tohto partnerstva posilníme slovenské a ukrajinské komunity, aby spoločne pracovali na vytvorení budúcnosti, v ktorej bude mať každé dieťa možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál bez ohľadu na svoj pôvod alebo okolnosti.”

V grantovom programe sú vítané projekty zamerané na:

  • Organizovanie komunitných kultúrnych a spoločenských programov/podujatí pre deti, mladých ľudí a dospelých scieľom vzájomného spoznávania sa a podpory sociálnej inklúzie zraniteľných skupín na lokálnej úrovni;
  • Organizovanie programov apodujatí s aktívnym zapojením skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením;
  • Jazykové kurzy slovenského jazyka pre deti adospelých spojené s interkultúrnym učením;
  • Programy na prepájanie školy skomunitou zamerané na podporu inkluzívnych voľnočasových a vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a ich rodičov, realizovaných počas vyučovania aj vo voľnom čase (workshopy, prednášky, víkendové vzdelávacie pobyty, letné školy...)

„Jeden motivovaný človek dokáže pomôcť mnohým ľuďom v núdzi. Jedna motivovaná organizácia dokáže meniť celé komunity. Ak sa organizácie a komunity spoja, dokážu zmeniť celé mesto a región. Hlavným cieľom tejto novej grantovej výzvy je práve prepájanie ľudí, organizácií a komunít, aby realizovali zmysluplné verejnoprospešné projekty v našom meste, aby sami priložili ruku k dielu a spoločnými silami sme vytvárali z Nitry krajšie miesto pre život“, povedal Miloslav Špoták – viceprimátor mesta Nitra.

Maximálna výška grantu je 3 000 Eur na jeden projekt.

Do výzvy sa môžu zapojiť neziskové organizácie (najmä MVO a iné verejno-prospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania), ale aj neformálne skupiny občanov (min. 3 osoby v jednej skupine, min. 1 osoba staršia ako 18 rokov) a s doloženou referenciou od známej inštitúcie, ako napr. mestský úrad, ZŠ, nezisková organizácia a pod.) na realizáciu verejno-prospešného projektu v meste Nitra alebo v okrese Nitra.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU:

  • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: 07.06.2023 do 12:00
  • Uzávierka grantového programu/prijímania žiadostí o grant: 09.06.2023 do polnoci
  • Zverejnenie výsledkov: najneskôr 19.06.2023 (na www.nkn.sk)
  • Realizácia projektov:  od 19.06.2023 do 15.11.2023
  • Vyúčtovanie projektov: do 20.11.2023

Všetky potrebné informácie k predkladaniu projektov sú dostupné v grantovej výzve, ktorú nájdete TU.

top