Skip to main content

Tu sme doma - Hurbanovo - zodpovedne k ľuďom a planéte - výzva 2

Program podpory: Tu sme doma


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a. s. vyhlasuje ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  grantovom programe TU SME DOMA Hurbanovo zodpovedne k ľuďom a planéte.

Cieľom druhej výzvy programu je podporiť sociálnu súdržnosť a integráciu občanov v Hurbanove, ako aj zvýšiť občiansku participáciu v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských aktivít, ktoré majú dosah na zlepšenie sociálnej inklúzie skupín ohrozených sociálnym vylúčením.

„Heineken Slovensko podporuje inkluzívnu a rôznorodú spoločnosť a pevne stojíme za našou hodnotou - Rešpekt k ľuďom. Uvedomujeme si, že vytvorenie inkluzívneho a rozmanitého prostredia, ktoré bude prínosom pre všetkých zamestnancov, je jediný spôsob, ako vytvoriť pocit skutočnej spolupatričnosti. Chceme, aby sa ľudia cítili v našom prostredí bezpečne a mohli prežívať radosť zo spoločnej práce. Rozmanitosť myšlienok a inšpirácii vedie k objavovaniu kreatívnejších riešení. Všetci máme svoju úlohu pri vytváraní inkluzívneho prostredia, v ktorom sa každý cíti, že sem patrí. Naše poslanie v tomto ohľade vnímame nielen v rámci spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ale aj za bránami nášho pivovaru a sladovne, alebo za našimi bránami“,  hovorí Helena Windisch, Corporate Affairs Manager, Heineken Slovensko, a.s.

V grantovom programe sú vítané projekty, ktoré sú zamerané na:

A/ Zvýšenie sociálnej inklúzie a rešpektovania diverzity (zraniteľných skupín, seniorov, detí a dospelých so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, menšín, rodová rovnosť, a ďalších ...) formou realizácie športových, environmentálnych, vzdelávacích a kultúrno - spoločenských programov a podujatí, ktoré prispejú k tolerancii, rešpektovaniu odlišnosti a prijatiu tejto skupiny majoritnou spoločnosťou.

B/ Zvýšenie inklúzie a rešpektujúcej sa diverzitnej spoločnosti prostredníctvom realizácie komunitných investičných projektov.

O podporu sa môžu uchádzať všetky neziskové organizácie so sídlom v mieste geograficky vymedzenom vo výzve (mimovládne neziskové organizácie, iné verejnoprospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania, účelové zariadenia cirkví), ale aj neformálne skupiny občanov mesta Hurbanovo (min. 3 osoby).

Maximálna výška grantu je 3 000 Eur na jeden projekt.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
VYHLÁSENIE GRANTOVEJ VÝZVY:  06.04.2023
TERMÍN UZÁVIERKY PREDKLADANIA PROJEKTOV: 19.05.2023                                               

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV: 26.06.2023                                                                                      

REALIZÁCIA PROJEKTOV:  26.06.2023 – 15.11.2023
ODÚČTOVANIE PROJEKTOV: do 30.11.2023

 

Všetky potrebné informácie, grantovú výzvu a odkaz na grantovú žiadosť nájdete na TU.

top