Skip to main content

   EkoEdu

   EkoEdu

   stručná anotácia o projekte

   Projekt "EkoEdu" bol zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti u žiakov 1.- 9. ročníka. Škola celoročne triedi odpad, vysádzajú nové stromy, majú ekokrúžok, zbierajú elektroodpad, dažďovú vodu, využívajú kompostéry, organizujú zber papiera, vysvetľujú žiakom dôležitosť recyklácie v bežnom živote. Environmentálnu výchovu chceli doplniť o ďalšie aktivity (besedy s ochranárom, s členom MsP o ekokriminalite...). Cieľom projektu bolo zrevitalizovať ekotriedu v areáli školského dvora (odborne opraviť existujúce 4 stoly s lavicami, 1 s prístreškom), osadiť drevenú tabuľu polčas rozpadu, vytvoriť za pomoci detí pocitový chodník. Environmentálna výchova je prierezovou témou v školskom programe a je potrebné sa jej neustále venovať a žiakom ju počas praktických aktivít pripomínať, čo vplýva na formovanie ich návykov a postojov už v útlom veku.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege č. 2 Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   Základná škola *Nám. Konkolyho-Thege č. 2 Hurbanovo

   Zameranie našej školy v dlhodobom smerovaní: všestranný rozvoj osobnosti žiaka, výchovu budúceho občana Európana, čestného, vzdelaného, prespektívneho, tvorivého, tolerantného, národne uvedomelého, rozvoj telesnej výchovy a športu, rozvoj komunikačných schopností žiakov, vrátane cudzích jazykov, zabezpečenie počítačovej gramotnosti žiakov a rozvoj informatiky.

   partneri projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top