Skip to main content

Výsledky TU SME DOMA 2024

Program podpory: Tu sme doma


Rozvoj Hurbanova aj vďaka dvojročnému grantovému programu

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko, a.s. a Mestom Hurbanovo podporila v grantovom programe TU SME DOMA 2024-2025 s podtitulom "Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte" 7 verejnoprospešných projektov celkovou sumou 55 000 €.

„Program Tu sme doma, prináša pre mesto a hlavne pre našich obyvateľov veľký prínos v zlepšení prostredia a podmienok života obyvateľov v našom meste. A to či už v oblasti životného prostredia, inklúzie, kultúrneho či športového  života. Ale najväčší prínos vidím v tom, že dáva možnosť našim obyvateľom aktívne sa zapájať do verejného života, realizovať svoje sny a nápady v prospech všetkých a zároveň budovať a udržiavať komunitný život v našom meste. Preto ma teší, že aj tento rok boli podané pekné projekty a blahoželám všetkým, ktorí grant získali a prajem im aby sa vydarili podľa ich predstáv. Zároveň veľmi pekne ďakujem spoločnosti Heineken Slovensko a. s., ako aj Nitrianskej komunitnej nadácii za vynikajúcu spoluprácu s mestom Hurbanovo a podporu našej komunity,“ hovorí Mgr. Peter Závodský, primátor Mesta Hurbanovo.

Slávnostné odovzdávanie grantových šekov úspešným žiadateľom o grant sa uskutočnilo 17. 5. 2024 v sídle spoločnosti Heineken Slovensko, a. s. v Hurbanove za prítomnosti zástupcov podporených projektov, zástupcov spoločnosti Heineken Slovensko a primátora mesta Hurbanovo.

„V Heinekene veríme, že sa nám bude dariť len vtedy, keď sa bude dariť komunite, v ktorej pôsobíme. Som rád, že každý rok vznikajú nové pekné projekty, ktoré zlepšujú životné prostredie, inklúziu a celkovo život v meste Hurbanovo, kde žije takmer 300 našich kolegov. Blahoželám všetkým, ktorí získali tento rok grantovú podporu a držím im palce, aby sa im projekty podarilo úspešne zrealizovať,“ hovorí Jozef Kojš, manažér pivovaru Heineken Slovensko.

Cieľom dvojročného grantového programu je motivovať občanov mesta Hurbanovo, aby participovali na aktivitách vo svojom meste v dvoch hlavných témach – pri ochrane a tvorbe životného prostredia a pri podpore sociálnej súdržnosti a inklúzie v Hurbanove.

Heineken investoval už pol milióna eur do rozvoja Hurbanova

„Spoločnosť Heineken Slovensko, Mesto Hurbanovo a Nitrianska komunitná nadácia sú skvelým príkladom symbiózy spolupráce - samospráva - firma - nadácia. Grantový program Tu sme doma funguje v Hurbanove už 17. rok a podporil 167 komunitných projektov sumou takmer 500 000 €,“ hodnotí úspechy spolupráce Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

Úspešní žiadatelia získali granty od 5 025 € do 9 790 €. V „zelených“ témach dominovali projekty na aktivity včelárov a podporu opeľovačov v meste, na vzdelávanie detí o enviro aktivitách, vznikne aj vodozádržný systém pre rozvoj biodiverzity a vzdelávania či renovácia komunitnej studne. V rámci „inkluzívnych“ projektov bola podporená relaxačno-terapeutická miestnosť pre zdravotne znevýhodnené deti, komunitná záhrada pre seniorov, či vzdelávaco-výchovný proces pre pedagógov z Hurbanova.

A ako hodnotia grantový program úspešní žiadatelia o grant?

„V grantovom programe "Tu sme doma"  sme nováčikom. V minulom roku sme založili neziskovú organizáciu a tohtoročná grantová výzva nám sadla ako uliata. Vďaka grantovej  podpore dokážeme výrazne postúpiť v budovaní nášho environmentálneho centra, vykopeme studňu s veterným čerpadlom, vytvoríme napájacie jazero pre divo žijúcu zver, vybudujeme prírodné laboratórium, kde budeme učiť verejnosť o pohybe vody v prírode a možnostiach jej zadržiavania, čo je v prípade našej lokality doslova horúcou témou, “ povedala Ing. Miriama Baloghová, riaditeľka neziskovej organizácie Pôvabnica.

„Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č. 2 v Hurbanove sa dlhoročne uchádza o podporu z grantového programu Tu sme doma. Okrem skvalitňovania školského prostredia nám program umožnil zriadiť napr. školskú televíziu Konkolka, čo rovnako prispieva k zatraktívneniu vyučovacieho procesu už roky.  Tento rok sme sa zamerali na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Získané prostriedky nám pomôžu zrekonštruovať priestory pre aktivity sociálnej inklúzie realizovanej najmä podporným tímom školy a vytvoriť tak príjemné, bezstresové prostredie pre žiakov, “ uviedla Mgr. Nataša Ďurišová, riaditeľka ZŠ.

Všetky podporené projekty a ich popis nájdete v anotáciách tu.

 

top