Skip to main content

Komunitná exteriérová zóna na ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Program podpory: Mladí nitrianski filantropi


Na ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre vznikla nová komunitná exteriérová zóna, ktorá rieši problém absencie vyučovania v exteriéri, nedostatku pohybu žiakov a nedostatku komunikácie a socializácie medzi žiakmi.

„V školskom areáli sa nachádza dostatok priestoru a zelene, dokonca máme aj „piknikové stoly“, kde môže prebiehať vyučovanie. Učiteľom i žiakom však v tomto priestore chýbali pomôcky, vďaka ktorým by bolo vyučovanie v exteriéri naozaj prínosné (flipchartová tabuľa, dosky na písanie, deky na sedenie /triedy s vyšším počtom žiakov sa nezmestia ku stolom/...). Podľa prieskumu, ktorý sme pred napísaním projektu realizovali, by takmer všetci žiaci uvítali vyučovanie v exteriéri“, hovoria realizátori projektu.

V triedach je najmä v letných mesiacoch dusno a horúco, mnohé výskumy dokazujú, že zmena prostredia pomáha pri lepšom sústredení a zapamätaní si. Učenie mimo lavíc určite pomôže aj spolužiakom, ktorí trpia hyperaktivitou. Projekt rieši tiež nezáujem niektorých žiakov o hodiny telesnej výchovy. Nákup nových pomôcok na tieto hodiny (bedmintonové rakety, gumy na skákanie, záhradné hry...), zvýšil záujem o šport aj u žiakov, ktorým nevyhovuje neustále hranie futbalu, či vybíjanej. Postupne si šport obľubujú aj doteraz nešportujúci žiaci.

V neposlednom rade tento projekt rieši nedostatok komunikácie/socializácie medzi jednotlivými ročníkmi. Pravidelným organizovaním akcií, na ktorých sa budú stretávať žiaci rôznych ročníkov sa tento problém postupne prirodzene vyrieši.

Akcia Garden party je príkladom toho, že sa to dá! Školským dvorom sa počas podujatia niesli zvuky hudby a smiechu, žiaci rôznych ročníkov sa spojili aj pri spoločnom tanci“, tešia sa realizátori projektu.

Na príprave podujatia sa podieľali takmer všetci žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy. Pomocnú ruku poskytli aj mnohí rodičia, ktorí sa spolu so svojimi deťmi zapojili do súťaže o najchutnejší koláč. Vďaka príprave projektu sa bližšie spoznali aj s ukrajinskými spolužiakmi. Príprava projektu bola zábavná, ale i náročná. Zahŕňala veľa plánovania, nakupovania, vyrábania plagátikov, propagácie prostredníctvom školského rozhlasu i webovej stránky. Spoločne so spolužiakmi najskôr chystali vonkajšie priestory školy, šmirgľovali a natierali stoly a lavičky. Potom spoločne pripravovali jednotlivé aktivity, ktoré prebiehali na hlavnej akcii, napr. futbalový turnaj, súťaž o najchutnejší koláč, spoločenské hry, tanečné aktivity, rozhovory, vzdelávací stánok... Samotná akcia bola náročná na prípravu, no následnú realizáciu si veľmi užili.

„Reakcie zúčastnených žiakov boli veľmi pozitívne. Už na druhý deň sa spolužiaci pýtali, kedy si akciu zopakujeme. Všimli sme si, že sa medzi sebou začali zdraviť a rozprávať aj žiaci, ktorí sa pred akciou vôbec nepoznali. Presne to sme chceli dosiahnuť. Veríme, že sa postupne odbúra strach žiakov prvého stupňa z prechodu na druhý stupeň. Ďakujeme za možnosť realizovať tento projekt“, uzatvárajú autorky.  

Podobné akcie teraz plánujú organizovať pravidelne. Už teraz začali plánovať napríklad vianočný večierok a karneval.

Projekt bol podporený v grantovom programe "Mladí nitrianski filantropi 2023", vďaka podpore organizácie UNICEF, mestu Nitra a Nitrianskej komunitnej nadácie.

     

  

top