Skip to main content

Inovatívne s Foxconnom 2023 - grantová výzva

Program podpory: Inovatívne s Foxconnom


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Foxconn Slovakia, spol. s r.o. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe INOVATÍVNE S FOXCONNOM 2023.

Cieľom programu je podporiť inovatívne projekty, ktoré podporujú a rozvíjajú technické vzdelávanie mladých ľudí v školách a vzdelávacích zariadeniach v okrese Nitra.

„Technické vzdelávanie má na Slovensku bohatú históriu aj skvelú reputáciu, a preto ho chceme ďalej podporovať. Našim cieľom je motivovať deti, žiakov aj študentov, aby prejavili záujem o technické odbory, a naše školy tak mohli vychovať budúcu generáciu technikov, ktorí uspejú nielen doma, ale aj v zahraničí, predstavil hlavnú víziu grantového programu Ladislav Procházka, manažér komunikácie Foxconn Slovakia.

Tohtoročný grantový program je už štvrtým ročníkom spolupráce Nitrianskej komunitnej nadácie a spoločnosti Foxconn Slovakia, s.r.o.. Úspešní žiadatelia v ňom môžu získať 1 500 Eur na realizáciu svojho projektu.

V grantovom programe sú vítané inovatívne projekty, ktoré sú zamerané na technické vzdelávanie detí a mládeže – podpora inovatívnych foriem formálneho aj neformálneho vzdelávania v oblasti techniky, elektrotechniky a mechatroniky, ktoré prepája teóriu s praxou, skvalitňuje vzdelávací proces v danej oblasti a vytvára predpoklady na získanie vedomostí, zručností a skúseností pri uplatnení sa na trhu práce v danom odbore (napr. aktivity zamerané na technické myslenie, ktoré umožňuje tvorivo uvažovať, konštruovať a riešiť jednoduché technické problémy, vytvorenie a materiálne vybavenie technických kútikov, učební techniky, prezentácie a praktické školenia nových technológií s využitím v praxi, a podobne.

Do výzvy sa môžu zapojiť neziskové organizácie s právnou subjektivitou – so sídlom v okrese Nitra, na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného v okrese Nitra, napr. školy, iné vzdelávacie organizácie, ale aj neformálne skupiny minimálne troch občanov, pričom aspoň jeden musí dosahovať vek 18 rokov.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU:

TERMÍN VYHLÁSENIA VÝZVY:  30. 03. 2023
TERMÍN UZÁVIERKY PREDKLADANIA PROJEKTOV: 04. 05. 2023 do 24:00

TERMÍN ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV: 23. 05. 2023

REALIZÁCIA PROJEKTOV: 27. 05. -  27. 10. 2023

TERMÍN ODÚČTOVANIA PROJEKTOV: do 31. 10. 2023

Všetky potrebné informácie k predkladaniu projektov sú dostupné v grantovej výzve TU.

top