Skip to main content

Učiaca záhradka v MŠ Alexyho

Program podpory: Klub darcov


Vďaka čiastočnej podpore v grantovom programe Klub darcov 2021 majú detičky v MŠ Alexyho nielen učiacu, ale, ako sme sa dozvedeli, aj chutnú záhradku...

Hlavným cieľom tohto milého a zároveň užitočného projektu s názvom „Učiaca záhrada“ bolo motivovať deti k poznávaniu prírody a jej ochrane, vytvárať u nich povedomie o ekológii a zdravom životnom štýle a tiež rozvíjať u nich pracovné návyky prostredníctvom pestovateľských prác. Ako sa celý projekt vydaril sme sa spýtali pani riaditeľky Eleny Paukejeovej.

  • Ako prebiehala prípravná fáza a samotná realizácia „Učiacej záhrady“?

Prípravná fáza projektu nebola náročná, pretože sme nezískali plnú finančnú podporu, iba časť, za čo sme však aj tak vďační. Zakúpili sme vyvýšené záhony, zeminu a sadenice. Ďalšie potrebné náležitosti (detské náradie, drevené zvieratká na dvor, motýlie záhrady) sme kupovali z iných zdrojov. Spolu s deťmi sme rozmiestnili vyvýšené záhony, zasadili semienka a starali sa o rastliny, pokým nepriniesli úrodu. Sadili sme hrach, šalát, špenát, reďkovky a cibuľku. Deti mali možnosť pozorovať, ako tieto rastliny rastú a utvrdzovali si poznatky o tom, čo rastliny potrebujú k životu. Rozvíjali si aj vzťah k práci (pestovateľské zručnosti). Odmenou im bola vlastnoručne vypestovaná zelenina, ktorú aj skonzumovali.

  • Ako ste spokojní s výsledkom? Podarilo sa podľa vás splniť cieľ tohto projektu?

S výsledkom sme veľmi spokojní a cieľ sa nám určite podarilo naplniť. Od detí máme veľmi dobré ohlasy, všetky činnosti sa im páčili, najviac však konzumovanie zeleniny, hlavne hrášku smile

  • Plánujete do budúcnosti podobné projekty opäť realizovať?

Nakoľko zakúpené vyvýšené záhony majú dlhšiu trvácnosť, určite budeme sadiť zeleninu každý rok. Naša materská škola sa zameriava na rozvíjanie ekologického povedomia už dlhší čas, realizuje rôzne aktivity, ktoré sú environmentálne zamerané a chceme v týchto činnostiach naďalej pokračovať, pretože vnímame potrebu rozvíjať u detí povedomie o potrebe starať sa o životné prostredie a chrániť a udržiavať svoje okolie.

  • Chcete ešte čokoľvek dodať/doplniť

Ďakujeme Nitrianskej komunitnej nadácii a Klubu darcov, že nám aj napriek tomu, že náš projekt nezískal potrebný počet hlasov na plnú podporu, poskytla finančné prostriedky na vykrytie časti nákladov na projekt. Veľmi si to vážime!

       

 

top