Skip to main content

Oddychuj vonku!

V rámci programu "Strecha pre váš nápad 2019" sa, napriek nepriaznivej situácii, podarilo zrealizovať jeden krásny projekt na ZŠ Cabajská 2 v Nitre. 

Na Základnej škole Cabajská 2 v Nitre nemajú vlastnú telocvičňu, ani iné multifunkčné ihrisko, či oddychovú zónu ako lavičky alebo preliezky. Majú však peknú trávnatú plochu so skalkou, kde sa postupne snažia na hodinách Technickej výchovy a Ekológie dopĺňať jednotlivé kvetiny.

Školský dvor poskytuje deťom možnosti na pohybové aktivity, avšak chceli vytvoriť priestor, kde by mohla v teplých mesiacoch prebiehať aj výchovno - vzdelávacia činnosť. Tým by sa vyriešil problém výučby počas horúcich dní, kedy je budova školy veľmi vyhriata. Preto sa rozhodli zapojiť sa do grantovej výzvy „Strecha pre váš nápad 2019“ a predložili projekt s názvom „Oddychuj vonku“.

„Projektom sme chceli dosiahnuť vytvorenie vonkajšieho priestoru na oddych a relax pre žiakov, ale aj zamestnancov školy. Ide o priestor s lavičkami a osvetlením, upraveným terénom, novým vymurovaným stĺpikom, výsadbou zelene a stromu, ktorý bude poskytovať tieň počas horúcich dní“, hovoria predkladatelia projektu.

Avšak, realizácia projektu sa trochu skomplikovala, kvôli nepriaznivej situácii s pandémiou COVID-19. Ako to celé prebiehalo a ako to autori projektu napokon zvládli, nám porozprávala autorka projektu zo ZŠ Cabajská 2, pani Mgr. Barbora Marfoldiová.

„Celý projekt sme začali realizovať na jeseň v roku 2019 a bol sprevádzaný množstvom problémov. Nepodarilo sa nám realizovať projekt v takom časovom horizonte, ako sme si naplánovali, preto sa časovo posunul a terén sme upravovali v novembri 2019 s tým, že ak to počasie dovolí, budeme pokračovať. Na jeseň nám rodičia žiakov darovali dve lavičky do projektu. Lavičky sú pevné, preto sme sa veľmi potešili.
Bohužiaľ sa nám nepodarilo už v roku 2019 pokračovať a začali sme s ďalšími prácami vo februári v roku 2020.
Celú situáciu skomplikovala pandémia a zavreté obchody, preto sme oslovili firmu, aby nám pomohla s dodávkou materiálu. Následne sme za pomoci rodičov a zamestnancov školy začali budovať oporný múr a v marci klásť dlažbu. Lavičky sme pripevnili až v máji, pred príchodom žiakov do školy. V júni sme zasadili strom a kríky. Osvetlenie sme osadili ako posledné.

Samotný projekt nám prináša priestor, kde žiaci môžu tráviť mnoho hodín vyučovania v prírode. Deti sa Eko triede veľmi tešia. Bohužiaľ sme ho dokončili až v čase mimoriadnej situácie, spojenej s prerušeným vyučovaním, vyvolanej vírusom COVID_19, a preto ho naplno budeme využívať až v budúcom školskom roku.
Do budúcnosti by sme celý priestor eko triedy doplnili vhodnými vankúšmi na sedenie (tzv. vakmi), prípadne info tabuľami o prírode.
Keďže ide o environmentálnu učebňu, bude tu prebiehať vyučovanie - od jari až do jesene. Učebňa sa nachádza na slnečnom mieste, obklopená stromami a kvetmi, čo v letných mesiacoch bude obrovským prínosom. Pre rodičov, zamestnancov ale aj žiakov školy bude priestorom na oddych. Pre žiakov školského klubu detí bude tento priestor na relax a
 zábavu.

V budúcnosti tu chceme doplniť pôvodný ekosystém okolia školy s akcentom na rozšírenie rôznych druhov rastlín, čo budú žiaci využívať vo všetkých ročníkoch na vyučovanie biológie, prvouky, prírodovedy, ekológie a mnoho ďalších predmetov. Vyučovanie bude prebiehať formou zážitkového učenia.
Môžeme tu tiež organizovať mnoho aktivít: napr. Deň jablka, Deň Zeme, Eko deň a mnoho ďalších. V
 budúcnosti by sme radi priestor doplnili výtvormi žiakov, umiestnili eko tabuľu s informáciami ako sa starať o životné prostredie a tiež vytvorili miniarborétum.“

 My sa tešíme, že sa, napriek komplikovanej situácii, napokon projekt podarilo úspešne zrealizovať a veríme, že v budúcom školskom roku bude žiakom, učiteľom i rodičom robiť veľkú radosť :)