Skip to main content

Aby ľudia ľuďom pomáhali 2023 - výzva

Program podpory: Aby ľudia ľuďom pomáhali


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s partnermi vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v 17. ročníku grantového programu ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI.

V grantovom programe Aby ľudia ľuďom pomáhali 2023 podporíme mimovládne organizácie, ktoré sa aktívne venujú zapájaniu detí a mládeže do športových aktivít na komunitnej úrovni (vrátane detí a mládeže ohrozených sociálnym vylúčením) a podpore ich zdravého životného štýlu.

Oprávnené oblasti podpory sú nasledovné:

  • programový rozvoj mimovládnych organizácií v súlade s ich poslaním astratégiou (napr. strategické plánovanie, teambuilding, posilnenie dlhodobých programov, rozvoj inovatívnych programov organizácie, ktoré aplikujú nové metódy a postupy v práci s cieľovou skupinou ...)
  • posilnenie kapacity mimovládnych organizácií (napr. vzdelávanie pracovníkov, mzdy pracovníkov vrámci realizovaných inovatívnych programov, materiálne zabezpečenie dlhodobého charakteru,...)

Grant nie je určený na zaistenie krátkodobých aktivít, ale zaručuje dlhodobý a systematický rozvoj organizácie. Grant nezíska projekt zameraný na jednotlivca, podporu politických strán, aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity alebo podnikateľské aktivity.

Maximálna výška podpory je 3 000 Eur na jeden projekt.

O grant môžu požiadať mimovládne organizácie so sídlom v meste Nitra alebo aktivitami realizovanými v meste Nitra s minimálne 3 ročnou pôsobnosťou a viditeľnými výsledkami činnosti.

Organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu: nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby.


ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU:

Termín uzávierky: 21. 8. 2023 do polnoci

Zverejnenie výsledkov: do 9. 9. 2023 (na www.nkn.sk)

Realizácia projektov: od 9. 9. 2023 do 31. 5. 2024

Vyúčtovanie projektov: do 15. 6. 2024

V roku 2023 sú partnermi programu: Mesto Nitra, Západoslovenská energetika, a.s., CORA GEO, s.r.o., PP Invest, s.r.o. a The Tree Party.

Všetky potrebné informácie k predkladaniu projektov sú dostupné v grantovej výzve tu - https://nkn.sk/images/dokumenty/grantove-vyzvy/vyzva-allp-2023.pdf

Info o programe - https://nkn.sk/nase-programy/aby-ludia-ludom-pomahali

top