Skip to main content

Tu sme doma - Hurbanovo - zodpovedne k ľuďom a planéte - výzva 1

Program podpory: Tu sme doma


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a. s. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  grantovom programe TU SME DOMA Hurbanovo zodpovedne k ľuďom a planéte.

Cieľom programu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, čo je jedna z priorít spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.. Pridaná hodnota predkladaných projektov spočíva v tom, že žiadatelia na nich aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti.

„Záleží nám na ľuďoch a planéte. Pomáhame si navzájom, našej komunite a prostrediu, v ktorom žijeme. Vieme, že dariť sa nám bude vtedy, ak as bude dariť ľuďom u nás, okolo nás a aj planéte. Ako líder na trhu si uvedomujeme, že dokážeme ovplyvniť život okolo nás. Naše podnikanie môže prosperovať iba vtedy, ak budú prosperovať aj komunity, v ktorých žijeme. Grantový program TU SME DOMA je zameraný podporu komunitného života v meste Hurbanovo. Teda mesta, kde sídli náš pivovar, najväčšia sladovňa v strednej Európe a kde žije najviac našich kolegýň a kolegov. Záleží nám na tom, aby naša spoločnosť prinášala svojmu okoliu oveľa viac, ako len pracovnú príležitosť a zážitok z našich nápojov“, hovorí Helena Windisch, Corporate Affairs Manager, Heineken Slovensko, a.s.

V grantovom programe sú vítané projekty, ktoré sa týkajú zlepšenia kvality životného prostredia a udržateľnosti v nasledujúcich témach:

 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • VODA
  Napr. projekty ponúkajúce riešenia šetriace pitnú vodu, projekty na ochranu spodných vôd pred znečistením, zachytávanie a využívanie dažďovej vody, informačné kampane pre verejnosť zamerané na poukázanie významu vody v ekosystéme a významu šetrenia s vodou, môže ísť aj o vzdelávanie detí, mládeže v oblasti zodpovedného prístupu k pitnej vode, ...  
 • ZNIŽOVANIE ODPADOV
  Napr. môže ísť o zavádzanie kompostérov, zlepšenie nakladania s odpadmi (separovanie odpadov, znižovanie čiernych skládok...), znižovanie odpadov (bezobalový predaj, zavádzanie vratných plechoviek a PET fliaš)  vrátane realizácie vzdelávania detí a mládeže a informačných kampaní pre verejnosť v tejto v oblasti, ...  .

 • ZNIŽOVANIE UHLÍKOVEJ STOPY                                                            
 • Napr. môže ísť o podporu cyklodopravy, vrátane súvisiacej drobnej infraštruktúry, realizovanie vzdelávania širokej verejnosti v oblasti znižovania uhlíkovej stopy v oblasti energií, potravín, oblečenia, ... .

 • ROZVOJ KOMUNITY
  môže ísť o projekty zamerané na zakladanie a aktívne využívanie komunitných záhrad, úpravu verejných priestranstiev s dôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov (napr. zelené strechy, výsadba a revitalizácia zelene vrátane prvkov drobnej parkovej a záhradnej architektúry), rozvoj včelárstva, zakladanie a údržba komunitných sadov, znižovanie pesticídov a ekologické pestovanie plodín (napr. produkčné záhrady a políčka - školské, obecné), vrátane realizácie vzdelávania detí, mládeže a  informačných kampaní pre verejnosť v tejto  oblasti, ... .

O podporu sa môžu uchádzať všetky neziskové organizácie so sídlom v mieste geograficky vymedzenom vo výzve (mimovládne neziskové organizácie, iné verejnoprospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania, účelové zariadenia cirkví), ale aj neformálne skupiny občanov mesta Hurbanovo (min. 3 osoby).

Maximálna výška grantu je 4 000 Eur na jeden projekt.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

VYHLÁSENIE GRANTOVEJ VÝZVY:  31.03.2023

TERMÍN UZÁVIERKY PREDKLADANIA PROJEKTOV: 12.05.2023

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV: 26.06.2023

REALIZÁCIA PROJEKTOV:  26.06.2023 – 15.11.2023

ODÚČTOVANIE PROJEKTOV: do 30.11.2023

Všetky potrebné informácie, grantovú výzvu a odkaz na grantovú žiadosť nájdete na TU.

top