Skip to main content

Predstavujeme projekty Klubu darcov 2022 - 3.časť (komunitný život)

Tretia časť našej série príspevkov o predložených projektoch v grantovom programe Klub darcov 2022, vám predstaví tri projekty, zamerané na podporu komunitného života na sídliskách a v mestských častiach Nitry.

ČO JE KLUB DARCOV?

Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie je grantový program, ktorý umožňuje individuálnym darcom, aby podporili dobré nápady pre rozvoj Nitry. Členovia Klubu darcov finančne prispievajú do programu na verejnoprospešné projekty v Nitre a zároveň, prostredníctvom hlasovania, rozhodujú o tom, ktoré budú podporené. Členom Klubu sa môže stať každý, komu záleží na našom meste a chce podporiť zmysluplné nápady. Projekty sú zamerané na rôzne oblasti napr. kultúra, životné prostredie, vzdelávanie, voľný čas, šport, zdravie, sociálna oblasť...

Tento rok je prihlásených až 17 zaujímavých projektov, avšak do finále postúpi len 6 z nich. A vy môžete rozhodnúť o tom, ktoré to budú. Viac informácií o Klube darcov, anotácie všetkých projektov a info, ako darovať a hlasovať nájdete tu https://klubdarcov.nkn.sk/

Projekt č. 4 – Komunita mysliaca pozitívne – Združenie STORM, o.z. – 2 000 €

Zámerom projektu je zrealizovať komunitné podujatie s aktivitami pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Rôznorodými aktivitami - športovými, spoločenskými, kreatívnymi, kultúrnymi i informačno-edukačnými, majú autori za cieľ prispieť ku prospešnému komunitnému stretávaniu sa, podporovať spoločenský život na sídlisku a zároveň sústavne zapájať verejnosť do rôznych foriem prevencie na sídlisku. Jedným z dlhodobých cieľov práce je vytváranie podmienok pre bezpečné, dostupné a zmysluplné trávenie voľného času mládeže, vychádzajúc zo Stratégie SR pre mládež. Autori očakávajú, že sa verejnosť informuje o aktivitách programu CIRKUS, budú využívať služby programu (sociálne poradenstvo, rozhovor...), rovnako i potenciál komunitného centra na podobné aktivity. Nízkoprahové služby pre obyvateľov predstavujú maximálne dostupné odborné služby, bezplatne a anonymne. Nekladú na človeka vysoké nároky (finančné, časové či iné). Grant chcú použiť na kúpu športových potrieb, propagačné materiály, občerstvenie, zaplatenie externých služieb počas komunitného podujatia a pod. 

Projekt č. 8 – Chrenová žije 2023! – M. Mučina, P. Ďuriš, M. Hodál – 1 800 € 

Projekt sa zameriava na odstránenie sídliskovej anonymity, navodenie priateľskej atmosféry a dobrých susedských vzťahov. Jednou z typických čŕt života na sídlisku je anonymita, vytráca sa príjemná a priateľská atmosféra medzi obyvateľmi, a práve preto prichádza neformálna skupina Tormošani už s piatym ročníkom projektu Chrenová žije!

V minulom ročníku projektu realizátori sledovali, ako si ľudia postupne obľúbili návštevy týchto podujatí, nadväzujú nové priateľstvá a ako sa zároveň rozširuje skupina organizátorov. Preto veria, že v tejto tradícii budú môcť pokračovať aj v roku 2023. Cieľom projektu je, prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí, podporiť komunitný život na sídlisku Chrenová. V rámci projektu chcú zorganizovať niekoľko podujatí - susedské opekačky s verejným premietaním pre deti aj dospelých, divadielko pre deti či Májovú veselicu. Projekt je určený pre všetky generácie. Na projekte, podľa skúseností z minulosti, predpokladajú účasť cca. 800 až 1.500 obyvateľov.

Grant pokryje náklady na propagáciu, ozvučenie, honoráre pre divadelníka pre deti, hudobnú produkciu, DJ-a, prenájom premietaných filmov... 

Projekt č. 17 – Aby sme sa lepšie mali, vzťahy v Hájoch budovali– J. Králová, M. Michlíková, E. Šantavá – 2 000 €

Mestská časť Párovské Háje sa rýchlo rozvíja, pribúdajú tu nové rodiny rôznych vekových kategórií, ktoré sa vzájomne nepoznajú a nemajú sa kde spoznať, keďže v tejto mestskej časti nie je škola, ani škôlka a možností na stretávanie sa je málo. Preto by autori projektu chceli organizovať podujatia, ktoré by umožnili obyvateľom vzájomne sa spoznať, a tak vytvoriť komunitu obyvateľov, ktorým bude záležať aj na prostredí, v ktorom žijú. Taktiež by chceli viesť deti a mládež k vzťahu k tejto lokalite i k životnému prostrediu. Chcú im poskytnúť možnosť rozvíjať ich kreatívne zručnosti počas tvorivých dielní a na rôznych kultúrnych podujatiach a viesť ich k zdravému životnému štýlu organizovaním športových podujatí a tematických dní. Aktivitami sa vzájomne spoznajú vybudujú si vzťahy medzi sebou.

Plánujú zorganizovať environmentálne aktivity, ako čistenie a skrášľovanie okolia - čistenie lesa, výsadba okolo kultúrneho domu, detského ihriska, kultúrne a športové podujatia - Jahodové slávnosti, Hurá na prázdniny, tematické tvorivé dielne - veľkonočné, jarné, výstavy ručných prác obyvateľov Párovských Hájov, športový deň - olympiáda, zachovávanie kultúrnych tradícií- Fašiangy, Deň Matiek a podobne.

Grant by použili na honoráre pre účinkujúcich na podujatiach, ozvučenie, hudobnú produkciu, materiálno technické zabezpečenie podujatí, kreatívny materiál na tvorivé dielne, materiál na revitalizáciu plochy pred KD a výsadbu rastlín, občerstvenie, odmeny do súťaží...

Ak vás tieto projekty zaujali a chcete ich posunúť do druhého kola hlasovania, nezabudnite darovať a zahlasovať do 30.9.2022. https://klubdarcov.nkn.sk/

 

top