Skip to main content

Rozhýbme deťom ústočká

Program podpory: Klub darcov


Projekt s názvom „Rozhýbme deťom ústočká“, ktorý bol podporený v programe Klub darcov 2021 sa podarilo úspešne zrealizovať.

Organizácia Effeta - stredisko Sv.Františka Saleského poskytuje podporu, pomoc, sprevádzanie, poradenstvo a služby pre deti, ktoré celý život zápasia so zvládnutím svojho zdravotného postihnutia, sluchového či iného zdravotného postihnutia, s viacnásobným postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pomoc je zameraná na celú rodinu týchto detí. Služby poskytujú pre deti a rodiny v priestoroch organizácie, ale aj v ich domácom prostredí. V Nitre pôsobia už viac ako 20 rokov a klientom poskytujú najmä sociálnu rehabilitáciu a včasnú intervenciu.

Telesný a pohybový rozvoj má u detí v ranom veku veľký vplyv na rozvoj reči. Zvlášť, keď ide o deti so zdravotným postihnutím, či s narušenou komunikačnou schopnosťou. Realizátori sa preto prostredníctvom projektu chceli zamerať na podporu a rozvoj motoriky u týchto detí predovšetkým ranného veku.

„Dieťa sa vyvíja aj prostredníctvom pohybu. Ide o postupné učenie sa čoraz zložitejších pohybových aktivít. Senzorika a motorika sú teda dve oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť u dieťaťa. Je dôležité, aby sa každé dieťa vyvíjalo správne. Aj to so zdravotným postihnutím. Stimulácia všetkých zmyslových systémov je rozhodujúca pre harmonický vývoj dieťaťa. To, ako dieťa rozvíja a vníma rytmus v pohybe, ako musí zapájať obe hemisféry pri pohybových aktivitách, ako stimuluje všetky končatiny, balansuje, má vplyv na vývin a pohyb hovoridiel a tým priamo na reč. Deti, ktoré sú motoricky zaostávajúce, majú aj zaostávanie vo vývine reči (objavovanie svojich úst a jazýčka, nástup bľabotania, tvorba jednoslabičných slov, jednoslovné pomenovania, tvorba viet, hovorenie). Keďže obmedzenie pohybu je v tejto covidovej dobe do značnej miery ešte viac obmedzené, je potrebné vytvárať pohybové možnosti deťom najmä v ranom veku, aby sa rozvojom pohybu vyvíjali aj v oblasti reči“, vysvetlila Anna Laurinec Šmehilová z Effety.

Cieľom projektu bolo teda zriadenie motorickej miestnosti, kde by sa mohli u detí zamerať na rozvoj psychomotoriky, senzorickej motoriky a hrubej motoriky, čím sa aktívne podporuje raný vývin a proces osvojovania si reči u takto znevýhodnených detí. Hravým pohybom a s použitím vizuálne zaujímavými pomôckami vedia u detí podporiť rozrozprávanie sa a korekcie reči. Z poskytnutého grantu zakúpili potrebné pomôcky do tejto motorickej miestnosti.

Pomôcky spolu s intervenciou vplývajú na rozvoj priestorovej orientácie, koordinácie, hrubej motoriky, rovnováhy a manipulačných zručností, postrehu a obratnosti pri pohybe u detí. Stimulácia všetkých zmyslových systémov je rozhodujúca pre harmonický vývin dieťaťa.

„Zaznamenávame už prvé úspechy pri pilotných intervenciách. Deti sa oboznamujú hravou formou s pomôckami, ktoré im pomáhajú orientovať sa v prostredí. Prvé kontakty s novou metódou boli nesmelé zo strany detí, ale veríme, že sa im podporí aj ich sebavedomie.
Od septembra bude zaradená táto intervencia v plnej miere do rozvrhov zariadenia. Pôjde o individuálne intervencie realizované na dennej báze s certifikovaným personálom. Dbáme hlavne na bezpečnosť detí“
, doplnila na záver autorka projektu.

   

top