Skip to main content

Podporili sme 15 projektov na pomoc Ukrajine

Vďaka verejnej finančnej zbierke „Nitra pomáha Ukrajine“ bolo podporených 15 projektov, zameraných na pomoc odídencom z Ukrajiny. Program je nateraz dočasne uzavretý a pokračovať bude opäť v októbri 2022.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Mestom Nitra vyhlásila 14. apríla 2022 grantový program na pomoc ľuďom z Ukrajiny. Cieľom programu Nitra pomáha Ukrajine bolo zabezpečiť transparentnú a efektívnu podporu neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam v Nitre, ktoré poskytujú pravidelnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. O podporu sa tiež mohli uchádzať odídenci z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko v našom meste. Cieľom programu bolo pomôcť im v krízových situáciách ohrozujúcich ich životy a zdravie.

Poskytnuté granty boli použité na pokrytie nákladov ako sú :

 • Zakúpenie materiálneho vybavenia potrebného na realizáciu rôznych
  programov pomoci odídencom (napr. zakúpenie pomôcok na inkluzívne vzdelávacie avoľnočasové programy, zakúpenie materiálno technického vybavenia pre organizácie  zabezpečujúce potravinovú a inú nefinančnú pomoc odídencom)
 • Zabezpečenie kapacít odborného personálu poskytujúceho pomoc odídencom (prekladatelia, psychológovia, tútori)
 • Preplatenie jazykových kurzov SJ odídencom
 • Preplatenie liekov, zdravotných pomôcok, stravy pre deti do 2 rokov,
  špeciálnych potravín vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia, 
  preplatenie lekárskeho úkonu nad rámec základnej zdravotnej starostlivosti. Tieto náklady budú posudzované v nadväznosti na akútnosť situácie
  ohrozujúcej životy a zdravie odídencov.
 • Ostatné náklady, ktoré priamo súvisia spomocou odídencom

Geografický záber programu bolo mesto Nitra a maximálna výška podpory na jeden projekt bola 500 Eur.

O poskytnutí grantu rozhodovala nezávislá komisia, zložená z členov správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie, zástupcov Mesta Nitra a expertov z Nitry v oblasti humanitárnej pomoci.

„Táto grantová výzva priamo súvisela s verejnou zbierkou „Nitra pomáha Ukrajine“, ktorú sme vyhlásili 23. marca. K 1. júnu sme od individuálnych darcov vyzbierali viac ako 2800 Eur. Firemný darca – spoločnosť Heineken Slovensko, daroval sumu 5000 EurAktuálne je celá vyzbieraná finančná čiastka zo zbierky na pomoc Ukrajine prerozdelená medzi 15 projektov. V tomto čase preto už žiadosti o grant v grantovom programe Nitra pomáha Ukrajine dočasne neprijímame. V grantovom programe budeme pokračovať v októbri 2022 na základe daru od THOMAS SILL FOUNDATION a THE WINNIPEG FOUNDATION“, hovorí Ľubica Lachká, správkyňa NKN.

O novinkách programu vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom našich stránok, Facebooku a web stránok www.nitra.sk ako aj na stránke www.comin.sk a www.ukrajina.comin.sk.

Anotácie 15 podporených projektov nájdete tu  https://www.nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-nitra-pomaha-ukrajine-2022-6-kolo-1.pdf

top