Skip to main content

Grantová výzva - Nitra pomáha Ukrajine

Program podpory: Ukrajina


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Mestom Nitra vyhlasuje grantový program na pomoc ľuďom z Ukrajiny.

Cieľom programu je zabezpečiť transparentnú a efektívnu podporu neziskovým organizáciám  a občianskym iniciatívam v Nitre, ktoré poskytujú pravidelnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. O podporu sa tiež môžu uchádzať odídenci z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko v našom meste. Cieľom programu je pomôcť im v krízových situáciách ohrozujúcich ich životy a zdravie.

„Táto grantová výzva priamo súvisí s verejnou zbierkou „Nitra pomáha Ukrajine“, ktorú sme vyhlásili 23. marca. K 1. aprílu sa v nej vyzbieralo takmer 1700 Eur. Zbierka pokračuje ďalej a tiež projekty, ktoré sa prihlásia do výzvy, nemajú stanovený konkrétny termín uzávierky. Máme v pláne podporovať ich pribežne na základe pribúdajúcich finančných prostriedkov zo zbierky“, povedala Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.  

Poskytnuté granty môžu byť použité na pokrytie nákladov ako sú :

 • Zakúpenie materiálneho vybavenia potrebného na realizáciu rôznych
  programov pomoci odídencom (napr. zakúpenie pomôcok na inkluzívne vzdelávacie a voľnočasové programy, zakúpenie materiálno technického vybavenia pre organizácie  zabezpečujúce potravinovú a inú nefinančnú pomoc odídencom)
 • Zabezpečenie kapacít odborného personálu poskytujúceho pomoc odídencom (prekladatelia, psychológovia, tútori)
 • Preplatenie jazykových kurzov SJ odídencom
 • Preplatenie liekov, zdravotných  pomôcok, stravy pre deti do 2 rokov,
  špeciálnych potravín vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia, 
  preplatenie lekárskeho úkonu nad rámec základnej zdravotnej starostlivosti. Tieto náklady budú posudzované v nadväznosti na akútnosť situácie
  ohrozujúcej životy a zdravie  odídencov. K predloženej žiadosti bude potrebné predložiť stanovisko lekára .
 • Ostatné náklady, ktoré priamo súvisia s pomocou odídencom

Geografický záber programu je mesto Nitra a maximálna výška podpory na jeden projekt je 500 Eur.

O podporu sa môžu uchádzať:

Organizácie a občianske iniciatívy v meste Nitra, ktoré poskytujú pomoc odídencom z Ukrajiny.(organizácia môže požiadať o grant na zabezpečenie individuálnych potrieb viacerých odídencov v rámci 1 žiadosti, ako sú lieky, špeciálne zdravotnícke pomôcky, špeciálna strava... )

Odídenci z Ukrajiny(ak je žiadateľom o grant odídenec, ktorý prišiel do Nitry po 24.2. a hľadá útočisko pred vojnou v našom meste, súčasťou jeho žiadosti musí byť odporúčanie od Mesta Nitra – napr. z centra COMIN, od organizácie pôsobiacej v meste Nitra alebo od obyvateľa mesta Nitra – môže ísť o občana SR alebo cudzinca s dlhodobým pobytom.

Žiadosti budú posudzované priebežne dva krát do mesiaca, vždy k 1. a 15. dňu v danom mesiaci. O poskytnutí grantu rozhoduje nezávislá komisia, zložená z členov správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie, zástupcov Mesta Nitra a expertov z Nitry v oblasti humanitárnej pomoci.


ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

TERMÍN VYHLÁSENIA VÝZVY: 12.4.2022
Termín uzávierky PREDKLADANIA PROJEKTOV: 
priebežne

TERMÍN ODÚČTOVANIA  PROJEKTOV:  MAX. DO 60 dní od poskytnutia grantu

Grantovú výzvu a odkaz na formulár žiadosti o grant nájdete tu https://nkn.sk/nase-programy/nitra-pomaha-ukrajine

 

top