Skip to main content

Tu sme doma - zodpovedne k ľuďom a planéte - realizácia

Projekty v grantovom programe TU SME DOMA - Zodpovedne k ľuďom a planéte sú úspešne zrealizované.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a.s. vyhlásila 1.4.2021 prvý ročník "zelenej" výzvy na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe TU SME DOMA- Zodpovedne k ľuďom a planéte. Toto nové zameranie grantového programu Tu sme doma odráža stratégiu trvalej udržateľnosti spoločnosti Heineken Slovenko. 

„Spoločnosť HEINEKEN Slovensko, ako líder na slovenskom pivnom trhu, dlhodobo orientuje svoje podnikanie smerom k trvalej udržateľnosti, ktorá je pre nás prvoradou hodnotou a stojí v centre všetkého, čo robíme. Preto sme sa naše ciele rozhodli zohľadniť aj v rámci grantového programu TU SME DOMA, kde sme podporili „zelené“ projekty,“ povedala Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.

Cieľom programu bolo podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia. Program aktivizuje ľudí z komunít, aby aktívne chránili životné prostredie, prostredníctvom ich dobrovoľnej práce.

Realizované projekty sa týkajú zlepšenia kvality životného prostredia a udržateľnosti v nasledujúcich témach: voda, znižovanie odpadov, rozvoj komunity.

Výberová grantová komisia napokon rozhodla o podpore 4 projektov celkovou sumou 15 000 .

Všetky projekty boli úspešne zrealizované a tu je zhrnutie toho, čo sa zo získaných grantov podarilo 

Cieľom projektu „Dažďobranie“ bolo priniesť osvetu ohľadom ochrany prírody a rozumného využívania prírodných zdrojov, ako aj realizovanie a predvedenie konkrétneho riešenia v praxi. Vďaka projektu sa do dvoch miestnych ZŠ zakúpili a inštalovali 4 zberné nádoby na dažďovú vodu a následne boli uskutočnené workshopy pre žiakov škôl, kde boli oboznámení s funkciou nádob, s dôležitosťou šetrenia a efektívneho využívania vody, a následne sa dažďová voda využívala na zalievanie školských záhonov.

„Grant prispel k zvýšeniu záujmu žiakov o potrebu šetrenia s vodou. Myslíme si, že aj vďaka projektu si uvedomili neoceniteľnú hodnotu, ktorú voda predstavuje, projekt ich pozitívne ovplyvnil a získané poznatky budú aplikovať vo svojom živote“, povedali realizátori projektu.

Cieľom projektu s názvom „Komu sa nelení, tomu sa zelení“ bola revitalizácia verejného priestranstva v MČ Nová Trstená v okolí Klubu mládeže (je tu detské ihrisko, možnosť rôznych športových aj oddychových aktivít, altánok a komunitná pec). Autori projektu vybudovali zelený záhon a lavičky., rekonštrukcia čelnej steny prispela k lepšiemu vzhľadu a docielili tým aj oživenie priestoru.
Namontovali zberné nádoby na dažďovú vodu, ktorú využijú na zavlažovanie nového záhonu.
Pre udržanie poriadku a čistoty v areáli detského ihriska, zeleného záhonu a v okolí budovy Klubu mládeže osadili zberné nádoby na rôzne druhy odpadov.

„Projekt je veľkým prínosom pre všetky cieľové skupiny. V príjemnom prostredí si môže oddýchnuť a zrelaxovať obyvateľ každej vekovej kategórie, od dieťaťa po dôchodcu. Je to zároveň príklad toho, ako si vážiť prírodné zdroje, v tomto prípade dažďovú vodu, a ako s ňou hospodáriť. Taktiež zberné nádoby sú vhodne osadené pri detskom ihrisku, kde sa stretáva veľa obyvateľov a napomáha to zabezpečiť čistotu prostredia“, pochvaľujú si výsledok projektu realizátori.

„Školský separko“ je názov projektu, ktorého cieľom bolo riešiť problematiku potreby separácie odpadu v školskom prostredí (2 ZŠ, 1 MŠ. 1 ŠZŠ). Žiaci na vlastnej práci zistili množstvo vytvoreného odpadu, spôsob a možnosti jeho zhodnotenia, ale aj spracovania výsledkov do grafov, tabuliek, fotografií, prezentácií. Zhodnotenie bioodpadu sa realizuje v školských kompostéroch. Vďaka projektu sa zakúpili triedne koše na separáciu odpadu / plasty, papier, TKO a kuchynský odpad/, kompostéry do školských záhrad, pripravila sa séria prezentácií, propagačných materiálov a omaľovániek. Priamo v triedach riešili problematiku odpadov, merali, vážili, počítali množstvo vyprodukovaného odpadu, navštívili mestskú kompostáreň, triediareň odpadu.

„Počas leta sa nám podarilo zabezpečiť výhodný nákup odpadkových košov do každej triedy a kompostéry do každej zapojenej školy. Nakoľko sa ušetrili financie, dovolili sme si zvyšok investovať do didaktických materiálov, potrebných pri edukácii, aby si deti odniesli domov nielen vedomosti, ale aj didaktické materiály, ktoré vznikli na základe podkladov z prác žiakov i pedagógov“, objasnili autori projektu.

Projekt "Upracme si skládky" rieši obrovský problém s množstvom vytvorených čiernych skládok v blízkosti obydlí rómskej komunity v meste Hurbanovo. Cieľom projektu bolo umiestniť veľkoobjemové kontajnery na tieto miesta a v spolupráci s obyvateľmi komunity, ako aj za pomoci  MsÚ, zabezpečiť likvidáciu skládok. Kontajnery sa rozmiestnili na ulice: Úzka, Nový diel, Malá, Šáradská, Komárňanská, kde je najviac odpadov. Celkový počet naplnených kontajnerov bolo 41, čo predstavovalo objem 62,75 ton odpadu. Do likvidácie čiernych skládok a uprataní odpadu sa zapojili miestni obyvatelia. Celkový počet zapojených ľudí bolo 50. Podarilo sa zlikvidovať vyše 60 ton odpadu.

„V likvidácii odpadu bude treba naďalej pokračovať. Dôležité je vychovávať mládež, ale aj dospelých k tomu, že odpad patrí do smetiaka a svoje životné prostredie si každý má udržiavať v poriadku a čistote. Ak budeme svoju časť obyvateľov mesta vychovávať, snáď sa pripoja aj ostatní, hovoria realizátori.

     

  

top