Skip to main content

Aby ľudia ľuďom pomáhali 2020

Grantový program Aby ľudia ľuďom pomáhali 2020 podporil dve mimovládne organizácie.

Odovzdávanie grantových šekov, spojené s tradičným podujatím v Parku pod Borinou, sa nám tento rok, kvôli protipandemickým opatreniam síce nepodarilo zorganizovať, no vďaka partnerom - Mesto Nitra, Západoslovenská energetika, a.s., CORA GEO, s.r.o., Marel Slovakia, s.r.o. sa nám podarilo podporiť aspoň dve mimovládne organizácie, ktoré si rozdelia sumu 3 800 Eur na svoj kapacitný rozvoj.

Slovenský skauting, 23. Zbor NITRAVA  -  2000 €

Slovenský skauting je najväčšia mládežnícka organizácia na Slovensku i vo svete. 23. Zbor sa venuje výchove detí a mládeže od 6 do 18 rokov neziskovou formou už 26 rokov. Za ten čas sa spolupodieľali na výchove cca 600 detí.

Cieľom projektu s názvom Klubovňa je inštalovať kúrenie do novej klubovne a vytvoriť tak vhodné podmienky pre stretávanie sa skautov. Pred časom im v meste Nitra skončila nájomná zmluva na priestory klubovne, kde sa každý deň stretávajú deti od 6 do 18 rokov.

Podarilo sa im po  dlhom hľadaní nájsť priestory, ktoré sú hradené príspevkami rodičov a sponzorov, no aktuálny stav nehnuteľnosti je taký, že v nej nie je inštalované kúrenie. Nakoľko prichádza zima, sú nútení hľadať akékoľvek riešenie, aby sa deti nemuseli stretávať v klubovni, kde bude teplota tesne nad nulou. Z grantu uhradia časť sumy za plynový kotol s príslušenstvom, trubky, radiátory.

Združenie STORM - 1 800 €

Združenie STORM (2003) realizuje rôznorodé aktivity s cieľom pomoci klientom v ťažkých životných situáciách. Jedným z programov je aj nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS (2006), ktorý prevádzkujú na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina.

Cieľom projektu s názvom Náš CIRKUS je preventívne pôsobenie na deti a mládež, resp. na neorganizovanú mládež, ktorá svoj čas neproduktívne až škodlivo trávi v uliciach sídliska Klokočina a Chrenová.

Cieľová skupina projektu je neorganizovaná mládež na sídlisku Klokočina. Za doterajší rok 2020 pracovali s cca 150 klientmi.

Klientom ponúkajú zmysluplné aktivity (kreatívne, edukačné...), osobné a dištančné poradenstvo, doučovanie, ale aj možnosť z realizovať svoj vlastný nápad a mnoho iného. Zároveň sú klientom na blízku aj prostredníctvom terénnej služby na dvoch sídliskách v meste. Vyhľadávajú ich v uliciach, na ihriskách a pozitívnym vzorom pracovníkom sa snažia o ich správne smerovanie v živote. Klientom boli k dispozícií aj počas pandemických opatrení ako subjekt hospodárskej mobilizácie určený Národnou radou SR. Klienti (10-22rokov) mali oveľa viac voľného času, počas ktorého vyhľadávali rôzne sociálne kontakty aj prostredníctvom sociálnych sietí. Boli im na blízku 12 hodín denne.

Momentálne realizujú ich služby 5x do týždňa. Celkovo ide o 4 sociálnych pracovníkov na plný úväzok a 4 pracovníčky, študentky sociálnej práce na dohodu. Finančné prostriedky využijú na spolufinancovanie nákladov spojených s prácou dohodárov. Predpokladaný náklad od septembra 2020 do júna 2021 predstavuje sumu 4500€.

 

 

top