Skip to main content

   Rozhýbme deťom ústočká

   Rozhýbme deťom ústočká

   stručná anotácia o projekte

   Organizácia EFFETA už viac ako 20 rokov poskytuje podporu, pomoc, sprevádzanie, poradenstvo a služby pre deti, ktoré celý život zápasia so zvládnutím svojho zdravotného postihnutia (sluchového či iného, s viacnásobným postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou). Telesný a pohybový rozvoj má u detí v ranom veku veľký vplyv na rozvoj reči. Zvlášť, keď ide o deti so zdravotným postihnutím, či s narušenou komunikačnou schopnosťou. Preto sa prostredníctvom projektu chceli zamerať na podporu a rozvoj motoriky u týchto detí. Zriadením motorickej miestnosti, hravým pohybom a s použitím vizuálne zaujímavých pomôcok u detí podporujú rozrozprávanie a korekcie reči. Z grantu zakúpili pomôcky do motorickej miestnosti: žinenky, senzorický dutý valec, piklerovej triangel s doskou, pojazdná doska, riečne kamene, balančná plošina, skákacie kruhy, psychomotorický padák, padák pre dve osoby, hrací koberec, penová sada...

   základné informácie

   lokalita projektu

   Samova 4, Nitra - Staré mesto

   predkladatelia projektu

   EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského

   EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského je občianske združenie, ktoré zriadilo a súčasne poskytuje služby s cieľom vytvárať inkluzívne prostredie, poskytovať individuálnu podporu a komunitné služby pre deti so zdravotným postihnutím a zvlášť pre deti a dospelých s poruchou sluchu a ich rodiny. Poskytujeme komplexnú a ucelenú sociálnu starostlivosť v oblasti služby včasnej intervencie, špecializovaného sociálneho poradenstva, rehabilitačného strediska a tlmočníckej služby, ktoré tvoria komplex sociálnych služieb na komunitnej úrovni. Súčasne však poskytujeme aj špeciálno-pedagogické a psychologické služby v rámci Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Naše služby dopĺňame aj o aktivity v oblasti kultúry a umenia a duchovného života ľudí so zdravotným postihnutím, ich rodín a komunít.

   partneri projektu

   Členovia Klubu darcov

   Klub darcov je grantový program, v ktorom si sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Program ponúka ľuďom jedinečnú možnosť hlasovať a podporiť tak dobré nápady pre Nitru.

   projekty partnera Členovia Klubu darcov

   top