Novinky prvého štvrťroka v Nitrianskej komunitnej nadácii

Novinky prvého štvrťroka v Nitrianskej komunitnej nadácii

Máte problém so zobrazením tohto e-mailu? Môžete ho zobraziť online 

Nitrianska komunitná nadácia             Novinky prvého štvrťroka


Grantová výzva

"Inovatívne s Foxconnom 2023"

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Foxconn Slovakia, spol. s r.o. vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe "Inovatívne s Foxconnom 2023".

 

Cieľom štvrtého ročníka programu je podporiť inovatívne projekty, ktoré rozvíjajú technické vzdelávanie mladých ľudí v školách a vzdelávacích zariadeniach v okrese Nitra. Úspešní žiadatelia v ňom môžu získať 1 500 Eur na realizáciu svojho projektu. Uzávierka prijímania žiadostí je 4. mája 2023. Viac sa dozviete v článku TU.


Dve grantové výzvy v programe

"Tu sme doma 2023"

 

Grantový program "Tu sme doma - Hurbanovo - zodpovedne k ľuďom a planéte" pokračuje tento rok až s dvoma grantovými výzvami


Cieľom prvej výzvy programu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, čo je jedna z priorít spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.. Vítané sú projekty, ktoré sa týkajú zlepšenia kvality životného prostredia a udržateľ­nosti v nasledujúcich témach: voda, znižovanie odpadov, znižovanie uhlíkovej stopy a rozvoj komunity. Maximálna výška grantu je 4 000 Eur na jeden projekt. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 12. mája 2023. Viac sa dočítate TU.

Druhá výzva je zameraná na podporu sociálnej súdržnosti a integrácie občanov v Hurbanove, ako aj na zvýšenie občianskej participácie v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských aktivít, ktoré majú dosah na zlepšenie sociálnej inklúzie skupín ohrozených sociálnym vylúčením (napríklad zraniteľných skupín, seniorov, detí a dospelých so zdravotným a sociálnym znevýhod­nením, menšín, rodová rovnosť, a pod). Maximálna výška grantu je 3 000 Eur na jeden projekt a uzávierka je 19. mája 2023. Viac sa dočítate TU


Výročná správa za rok 2022

Každoročne prostredníctvom našich grantových programov spájame aktívnych dobrovoľníkov, ktorí pri­spievajú k pozitívnym zmenám v našej komunite, s darcami, ktorí tieto zmeny nezištne podporujú. Napriek zložitým okolnostiam v roku 2022 sa nadácia snažila udržať maximum svojich grantových programov, ktoré reali­zovala v spolupráci s mestom Nitra, s firemnými a individuálnymi darcami, ako aj s medzinárodnými inštitú­ciami. V rámci 8 grantových programov bolo v roku 2022 schvá­lených 75 projektov v celkovej sume 113 750,20 €. Všetko o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie v roku 2022 sa dozviete v našej Výročnej správe TU.


Nitrianska komunitná nadácia

Farská 5, 949 01

www.nkn.sk


 

Copyright © 2023 Nitrianska komunitná nadácia.

Tento email Vám bol zaslaný na základe oslovenia na spoluprácu alebo predchádzajúcej spolupráce s Nitrianskou komunitnou nadáciou. V prípade, že tento e-mail nebol určený Vám alebo si neprajete zasielanie e-mailov, prosím, odhláste sa .

top