Tu sme doma 2022 - výzva

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a. s. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  grantovom programe TU SME DOMA Hurbanovo zodpovedne k ľuďom a planéte.

Cieľom programu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, čo je jedna z priorít spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.. Pridaná hodnota predkladaných projektov spočíva v tom, že žiadatelia na nich aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti.

„Grantový program TU SME DOMA je realizovaný v súlade so stratégiou našej spoločnosti. HEINEKEN Slovensko dlhodobo orientuje svoje podnikanie smerom k trvalej udržateľnosti, ktorá je pre nás prioritou a vnášame ju do všetkého, čo robíme. Zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia je pre nás mimoriadne dôležitý. Investujeme do tejto oblasti nielen finančné prostriedky, ale aj našu energiu. Meníme a uspôsobujeme tomu naše interné procesy a kladieme na ňu dôraz od pestovania jačmeňa, cez spracovanie sladu a výrobu piva, až po distribúciu konečnému spotrebiteľovi. Máme preto úprimný záujem, aby ochrana životného prostredia nekončila za bránami našej firmy“,  hovorí Helena Windisch, Corporate Affairs Manager, Heineken Slovensko, a.s.

Podporované projekty sa týkajú zlepšenia kvality životného prostredia a udržateľnosti v nasledujúcich témach:

VODA
Napr. môže ísť o vzdelávanie detí, mládeže v oblasti zodpovedného prístupu k pitnej vode, projekty ponúkajúce riešenia šetriace pitnú vodu, projekty na ochranu spodných vôd pred znečistením, informačné kampane pre verejnosť zamerané na poukázanie významu vody v ekosystéme a významu šetrenia s vodou...

ZNIŽOVANIE ODPADOV
Napr. môže ísť o zavádzanie kompostérov, zlepšenie nakladania s odpadmi (separovanie odpadov, znižovanie čiernych skládok...), znižovanie odpadov (bezobalový predaj, zavádzanie vratných plechoviek a PET fliaš)  vrátane realizácie vzdelávania detí a mládeže a informačných kampaní pre verejnosť v tejto v oblasti...

ZNIŽOVANIE UHLÍKOVEJ STOPY 

Napr. môže ísť o podporu cyklodopravy, vrátane súvisiacej drobnej infraštruktúry, realizovanie vzdelávania širokej verejnosti v oblasti znižovania uhlíkovej stopy v oblasti energií, potravín, oblečenia...   

ROZVOJ KOMUNITY
Napr. môže ísť o projekty zamerané na zakladanie a aktívne využívanie komunitných záhrad,  úpravu verejných priestranstiev s dôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov (napr. zelené strechy, výsadba a revitalizácia zelene vrátane prvkov drobnej parkovej a záhradnej architektúry,) rozvoj včelárstva, zakladanie a údržba komunitných sadov, znižovanie pesticídov a ekologické pestovanie plodín (napr. produkčné záhrady a políčka - školské, obecné), vrátane realizácie vzdelávania detí, mládeže a  informačných kampaní pre verejnosť v tejto  oblasti...

O podporu sa môžu uchádzať všetky neziskové organizácie so sídlom v mieste geograficky vymedzenom vo výzve (mimovládne neziskové organizácie, iné verejnoprospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania, účelové zariadenia cirkví), ale aj neformálne skupiny občanov mesta Hurbanovo (min. 3 osoby).

Maximálna výška grantu je 4 000 Eur na jeden projekt.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
VYHLÁSENIE GRANTOVEJ VÝZVY: 25.03.2022
TERMÍN UZÁVIERKY PREDKLADANIA PROJEKTOV: 06.05.2022
REALIZÁCIA PROJEKTOV: 01.06.2022 – 30.11.2022
ODÚČTOVANIE PROJEKTOV: do 30.11.2022

Všetky potrebné informácie, grantovú výzvu a odkaz na grantovú žiadosť nájdete na https://nkn.sk/nase-programy/tu-sme-doma

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677