Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Biodiverzita - zážitkové vzdelávanie

Zmenu postoja k prírode je potrebné podporovať už v detskom veku. A preto vznikol projekt, ktorý spája vzdelávanie so zážitkami. 

Vivárium SPU v Nitre je úsek Botanickej záhrady SPU a je vedecko - pedagogickým pracoviskom SPU v Nitre. Svojou činnosťou prispieva k poskytovaniu vedeckých, pedagogických a osvetovo-spoločenských informácií zo živočíšnej ríše pre akademickú obec, vedecké inštitúcie a návštevníkov z radov odbornej aj laickej verejnosti.

Jednou z primárnych úloh Vivária je edukácia. Cieľom projektu s názvom Biodiverzita - zážitkové vzdelávanie, ktorý bol podporený v programe Mením Moje Mesto 2019, bolo zvýšiť povedomie, o dôležitosti životného prostredia a vyvolať zmenu postoja k prírode. Životné prostredie a človek, ako jedinec, v ňom predstavujú jeden systém, preto je dôležitá edukácia žiakov základných škôl formou zážitkových programov. Pretože, čo sa naučia cez zážitky vo vonkajšom prostredí a v priamom kontakte zo zvieratami, sa v mozgu ukladá hlbšie a ľahšie sa to vybavuje. Kontakt s prírodou zlepšuje pozornosť a sústredenie. Žiaci si touto formou budú rozvíjať nie len svoje znalosti, ale súčasne aj emočnú a sociálnu inteligenciu. Projekt bol venovaný deťom základných škôl, pričom cieľom je zvyšovať povedomie o živej prírode, potrebe a fungovaní biodiverzity a koexistencií živej prírody s ľuďmi.

„V rámci zážitkového vzdelávania bola deťom prvého stupňa Základných škôl poskytnutá hodinová prednáška zábavnou formou a druhú hodinu absolvovali priamo v kontakte s rôznymi druhmi zvierat. Deťom sa takýmto spôsobom najlepšie vysvetľujú dôsledky a dopady ničenia biodiverzity a znižovania stavov zvierat vo voľnej prírode“, hovorí Michaela Hrúzová Bečárova, jedna z realizátorov projektu.

Do realizácie projektu boli zapojení pracovníci Vivária Botanickej záhrady a 2 dobrovoľníci z radov študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

"Samotný projekt, jeho realizáciu a výsledky hodnotíme pozitívne, hlavne spätná väzba a kladné reakcie nielen detí, ale aj učiteľov, nás v tom utvrdzujú. Z pôvodného plánu 200 sa nakoniec projektu zúčastnilo až 294 žiakov zo 7 základných škôl. Takéto vzdelávacie aktivity a programy organizujeme pre všetky stupne škôl počas celého roka (Výstava Svet fauny, Deň detí, exkurzie a pod.) a sme radi, že aj za pomoci tohto grantu sme mohli vylepšiť naše materiálno-technické vybavenie. Ak bude možnosť sa zapojiť do podobného grantového kola aj v budúcnosti, určite sa pokúsime využiť možnosť a predložíme nejakú žiadosť o dotáciu“, dodáva na záver.