aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Spustili sme 1. kolo hlasovania v Klube darcov 2019

Zažite aj Vy dobrý pocit...Poďte do Klubu darcov! Darujte a hlasujte za 6 najzaujímavejších projektov pre Nitru. 

Klub darcov je grantový program, v ktorom si sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Program ponúka ľuďom jedinečnú možnosť hlasovať a podporiť tak dobré nápady pre Nitru.
Podporovateľom Klubu darcov sa môže stať každý jednotlivec, ktorý daruje sumu minimálne 10 Eur. Získa tak možnosť hlasovať za projekty v prvom kole.
Členom Klubu darcov sa stáva každý, kto daruje minimálne 20 Eur. Získava právo hlasovať aj v druhom kole, ktoré sa uskutoční priamo na slávnostnom podujatí 24.11.2019 v PKO Nitra

Tento rok sa do Klubu darcov prihlásilo 14 krásnych projektov:  

Rozšírená realita - sprievodca ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM ● Zoborský skrášľovací spolok. ● V roku 2019 bol zrealizovaný projekt Rozšírená realita - sprievodca ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM, kde pomocou IT technológií návštevník vstúpi do príbytku mnícha a na iphone, alebo tablete vidí zariadený priestor, kde sa pohybuje a počúva výklad sprievodcu - kamaldulského mnícha. V ďalšej etape chcú predkladatelia projektu zrealizovať pohľady na príbytok mnícha z vonku a do jeho záhradky, opäť pomocou rozšírenej reality a sprievodného slova. Grant žiadajú na úhradu nákladov spojených s programovaním aplikácie. Žiadaný grant: 1 000 €.

Hospodársky dvor ● J. Vašková, I. Kopták H. Sedzíková ●  Zámerom projektu je vytvoriť imitáciu hospodárskeho dvora v areáli ZSS Borinka na Klokočine, a tým spestriť možnosti trávenia voľného času pre 160 prijímateľov sociálnych služieb. Hospodársky dvor bude vybavený imitáciou príbytkov hospodárskych zvierat, sochami hospodárskych zvierat, náradím, dreveným plotom, mini jazierkom...Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu pohybovej aktivity, k rozvíjaniu pamäťových schopností (metóda na spomalenie Alzheimerovej choroby). Z grantu zariadia hospodársky dvor. Žiadaný grant: 1 000 €.

Poďme sa spolu hrať ● ZŠ Škultétyho 1, Nitra ● Projekt je zameraný na zdravý životný štýl detí. Rodičia spolu s deťmi zažijú 2 popoludnia plné zábavy a spoločenských hier v škole, kde spoznajú netradičné spoločenské hry, ktoré potom môžu hrávať aj doma s kamarátmi, rodičmi. Tablet a PC odložia bokom, spoločenská hra sa stane prostriedkom zábavy a relaxu v rodinách. Z grantu zakúpia spoločenské hry a drobné občerstvenie. Žiadaný grant: 1 000 €.

Rekonštrukcia telocvične ● J. Matušková, L. Peli, P. Lovasová ● Cieľom predkladateľov projektu je zrekonštruovať telocvičňu MŠ Piaristická, ktorú momentálne navštevuje 184 detí. Konkrétne vymeniť podlahu, ktorá už nespĺňa podmienky bezpečného využívania, momentálne sa na podlahe nachádza opotrebovaný a značne zničený koberec, ktorý je navyše zvlnený a nebezpečný. Z grantu zakúpia laminátovú podlahu, maliarske farby  a pracovné náradie. Do prác zapoja aj rodičov detí. Žiadaný grant: 1 000 €.

Komunitné kompostovisko - príklad dobrej praxe ● D. Králiková, Š. Králik, T. Belovič ● Zámerom autorov projektu je prostredníctvom verejnej odbornej prednášky poukázať na dôležitosť kompostovania, ako aj na pozitívne skúsenosti s komunitným kompostovaním v meste. Je potrebné ukázať obyvateľom, aké je kompostovanie jednoduché a pritom dôležité pre ochranu životného prostredia. Je to vzácny a jediný druh odpadu, ktorý si dokážeme jednoducho a sami spracovať. Z grantu pokryjú náklady na zorganizovanie prednášky a propagáciu kompostovania. Žiadaný grant: 1 000 €.

Realizácia a dobudovanie hokejbalového zázemia ● Nitrianska Hokejbalová Organizácia ● Cieľom projektu je realizácia a dobudovanie hokejbalového zázemia pre všetkých nadšencov, od detí až po seniorov v areáli ZŠ Kráľa Svätopluka v Nitre, kde majú k dispozícii 2 ihriská. Chcú dobudovať samotný areál, od sociálnych zariadení, skladových priestorov na tréningové pomôcky a kabíny.
Členská základňa má 450 členov. Organizujú 3 mestské hokejbalové ligy v Nitre, v najvyššej hokejbalovej súťaži majú zastúpené 3 mládežnícke tímy a 1 seniorský tím. Z grantu zakúpia nábytok do šatní a sanitu. Žiadaný grant: 1 000 €.

Prístav precitnutia ● D. Kováčová, K. Šimková, J. Šimková ● Prístav precitnutia je putujúca platforma, ktorej cieľom je prispievať k rozvoju kritického myslenia a kultúry čítania v meste Nitra. Prostredníctvom cyklu besied, diskusií a prednášok sa usiluje podieľať na vytváraní podmienok pre zmysluplné formy prezentácie autorskej tvorby, knižného dizajnu, nových knižných titulov.... V priebehu štyroch mesiacov v roku 2020 sa uskutoční päť literárnych udalostí v antikvariáte, knižnici, galérii, kaviarni, zapojení budú aj študenti ZUŠ Rosinského, ktorí literárnu tvorbu odprezentujú formou umeleckého prednesu. Grant pokryje náklady na realizáciu podujatí (honorár, prenájom, propagácia). Žiadaný grant: 835 €.

Raňajky na korze ● E. Domanová, A. Balážová, P. Doman ● Predkladatelia projektu chcú pešej zóne v Nitre prinavrátiť podobu spoločenského korza prostredníctvom interaktívnych kultúrno-spoločenských aktivít. Zorganizujú 5 podujatí (1x mesačne), kde si ľudia budú môcť na korze zahrať šachy, spoločenské hry, pre deti ponúknu čítanie rannej rozprávky. Zriadia miesto pre pamätníkov, kde sa môžu ľudia stretnúť a spoločne listovať v starých albumoch, fotkách a debatovať. V spolupráci s nitrianskou galériou budú prezentované výtvarné diela umelcov, ponúknuté budú hudobné a iné vystúpenia, pripravený bude i blší trh. Z grantu zafinancujú materiálno-technické zabezpečenie korza a honoráre umelcov. Žiadaný grant: 1 000 €.

Pre lepší život ● J. Tráčová, S. Scheibenreifová, E. Tatarová ● Neformálna skupina, ktorá pôsobí vo "VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb, Nitra je zameraná na pomoc klientom zariadenia pri zvládaní ťažkých zdravotných postihnutí. Častým problémom, s ktorým sa stretávajú, je nedostatok potrebných zdravotníckych pomôcok. Z grantu chcú
zakúpiť potrebné zdravotnícke pomôcky, ktoré pomôžu pri ošetrovaní znevýhodnených seniorov. Pre klientov zorganizujú tiež tvorivé dielne. Žiadaný grant: 993,50 €.

Separovaný zber ● Spojená katolícka škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Nitra ● V ZŠ sv. Svorada a Benedikta ešte nemajú zavedený separovaný zber, preto chcú z grantu zakúpiť nádoby na separovaný zber a žiakov (355) nielen teoreticky, ale aj prakticky motivovať k ochrane životného prostredia. Princípy separácie budú prezentované na triednických hodinách, na nástenkách, starší žiaci budú mať za úlohu pripraviť environmentálne projekty pre mladších žiakov. Žiadaný grant: 1 000 €.

Moderne s Kozmixom ● ZŠ Fatranská 14, Nitra ● Cieľom projektu je učiť moderne, skvalitniť a zefektívniť vyučovací proces prostredníctvom vzdelávacieho portálu Kozmix, ktorý je bránou do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov I. stupňa. Portál pomôže žiakom poznávať vzťahy a súvislosti, ktoré im pomôžu orientovať sa v okolitom svete.
V mesiaci jún sa 46 vybraných žiakov I. stupňa zúčastní tvorivých dielní v spolupráci s ateliérom Medea, kde budú môcť aplikovať získané poznatky. Z grantu zakúpia licenciu na portál Kozmix a materiál na tvorivé dielne. Žiadaný grant: 450 €.

Srdce pre dobrovoľníka ● Komunitné centrum / Nitrianske centrum dobrovoľníctva ● Projekt je zameraný na tri časti - interaktívne prednášky na školách, kde dvojica vyškolených dobrovoľníkov navštevuje triedy a zaujímavou formou poukazuje na význam dobrovoľníctva v bežnom živote. Druhá časť je venovaná zatraktívneniu podujatia Srdce na dlani ako forma ocenenia a motivácie dobrovoľníkov. A tretia časť je zacielená na vytvorenie a propagáciu putovnej výstavy na tému dobrovoľníčenia v Nitre s aktívnym zapojením verejnosti. Grant použijú na materiálno-technické zabezpečenie aktivít (materiál, propagácia, občerstvenie). Žiadaný grant: 1000 €.

Skauťák susedom ● E. Novotná, J. Chrtianska, M. Benc ● Skauti z 23. oddielu skautov v Nitre chcú budovať vzťahy so svojím susedstvom, primárne v okolí skautskej klubovne na Zobori a miestnej ZŠ Kráľa Svätopluka. Mladí skauti si pripravia a zrealizujú plán aktivít. Pripravia dve vzdelávacie podujatia pre deti zo ZŠ Kráľa Svätopluka s dôrazom na environmentálnu výchovu, podujatia pre susedov v skautskej klubovni (napr. odovzdanie betlehemského svetla) aj aktivity pre skautov z iných oddielov. Grant použijú na nákup materiálu k aktivitám. Žiadaný grant: 1 000 €.

Zapáľme v nich vedu ● Viac ako učenie, o.z. ● Cieľom projektu je vzbudiť záujem o vedu u detí prirodzenou, hravou cestou objavovania. Členovia občianskeho združenia Viac ako učenie zorganizujú pre deti MŠ a ZŠ v Nitre aktivity, kde deti budú zapojené do bádania, experimentovania. Projekt má za cieľ zmeniť to, aby deti nevnímali mobil, tablet či počítač len ako prostriedok zábavy, ale aj ako nástroj pre vzdelávanie. Grant pokryje materiálno-technické zabezpečenie aktivít. Žiadaný grant: 993 €.


AKO HLASOVAŤ?

V prvom kole hlasovania, ktoré prebieha od 15.10.2019 do 28.10.2019 do 23:59 hod., darcovia vyberú 6 projektov, ktoré postúpia do druhého - finálového kola. Hlasovať v prvom kole môže len darca, ktorý daroval minimálnu sumu 10 Eur. Po darovaní na darovacej stránke vám príde e-mail s linkom na hlasovací formulár, v ktorom nájdete všetky projekty. Hlasovanie prebieha nasledovne: 

1. Pozorne si prečítajte pravidlá hlasovania a anotácie jednotlivých projektov. 
2. Vyberte spomedzi nich 6 tých, ktoré sú Vám najsympatickejšie a kliknite do políčka pred ich názvom.
3. Zadajte svoje meno a e-mail.
4. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Pre relevantnosť hlasovania budú brané do úvahy len hlasy z e-mailovej adresy, ktorú uvediete aj pri darovaní. Ďakujeme!

DAROVAŤ môžete aj TU 

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677