Skip to main content

Adopcia ľudí bez domova v Nitre

Neľahkú no šľachetnú úlohu si vybrali realizátori projektu Adopcia ľudí bez domova, ktorý bol podporený v programe Mením Moje Mesto 2019, no aj za to im patrí náš obdiv a vďaka...

Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať sociálne poradenstvo na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva, vykonávať opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Projekt Adopcia ľudí bez domova v Nitre bol realizovaný Diecéznou charitou Nitra. Jeho cieľom je, na základe prístupu „Housing first – Bývanie ako prvé“, umožniť ľuďom bez domova nájsť si stabilné bývanie a postupne sa zaradiť do bežného života. Vytvárajú sa webové stránky, na ktorých budú uverejňované a pravidelne aktualizovane príbehy ľudí bez domova v Nitre, a prostredníctvom ktorých budú ľudia môcť poskytnúť finančný príspevok – pravidelný alebo jednorazový – konkrétnemu človeku bez domova na jeho potreby (nájomné, lieky, vybavenie dokladov). Prostredníctvom webových stránok sa pre ľudí bez domova budú hľadať byty do prenájmu za priateľskú cenu. V stabilnom bývaní ich budú sprevádzať, profesionálmi vyškolení, sociálni pracovníci až do času stabilizácie jeho sociálnej situácie.

Adopcia ľudí bez domova v Nitre má viesť, na základe prístupu „Housing first – Bývanie ako prvé“, ku kvalitnému a dôstojnému životu ľudí bez domova, k ich návratu do spoločnosti. V Nitre žije momentálne cca. 500 osôb bez domova, prípadne v ohrození bývania (nocľaháreň, útulok, ubytovne, domov pre osamelých rodičov atď.).

„V rámci Nitry chceme čo najväčšiemu počtu ľudí bez domova, pomocou webových stránok, nájsť stabilné bývanie v prenajatých bytoch za priateľské ceny, nájsť pravidelných finančných darcov k umožneniu platby za nájom, a zároveň s nimi realizovať intenzívnu sociálnu prácu vyškolenými sociálnymi pracovníkmi (v oblasti zdravotnej, finančnej a vzťahovej). Myšlienka postaviť webové stránky, prostredníctvom ktorých by mohla široká verejnosť prispievať finančnými darmi a ponúkať  byty do prenájmu ľuďom bez domova, pri intenzívnej spolupráci so sociálnym pracovníkom, ako i realizovať školenia pracovníkov Odboru sociálnych služieb Mesta Nitra a Diecéznej charity Nitra, bola inšpirovaná potrebou efektívnejšieho prístupu k ukončovaniu bezdomovectva v Nitre. Inšpiroval nás projekt Adopcia ľudí bez domova, ktorý realizujú v Trenčíne dobrovoľníci Charity Trenčín – Juh a prístup „Housing first – Bývanie ako prvé“, ktorý je vo svete považovaný za najefektívnejší prístup k ukončovaniu bezdomovectva“, hovoria realizátori projektu.

Školenia boli dve a lektorovali ich pracovníci Platformy pro sociální bydlení z Prahy. Školení sa zúčastnili pracovníci Odboru sociálnych služieb Mesta Nitra, Nové Zámky a Topoľčany, Nitrianskej diecéznej Charity, dobrovoľníci  Komunity Sv. Egídia. Webovú stránku stavia Mgr. Daniel Blažko v spolupráci s pracovníkmi Nitrianskej diecéznej Charity.

„Školenia hodnotili účastníci ako prínosné, webovú stránku www.ludiabezdomovanitra.sk staviame, veríme, že keď budeme ďalej pracovať na jej propagácii, splní svoj účel. Reagujeme na výzvy Mesta Nitra a Implementačnej agentúry MPSVR SR  s cieľom vytvoriť pracovné miesta pre koordinátora projektu a terénneho sociálneho pracovníka, ktorí by pracovali na ukončovaní bezdomovectva v Nitre podľa prístupu Housing first – Bývanie ako prvé“, dodávajú realizátori.

top